Landbouwtechniek

Wetsvoorstel kentekenen opnieuw naar de Tweede Kamer

fedecom

Minister Schultz van Haegen schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat zij het voornemen heeft om het wetsvoorstel kentekenplicht (land)bouwvoertuigen opnieuw in te dienen bij de Tweede Kamer. De directe aanleiding is de invoering van de Europese Richtlijn APK-plicht voor landbouw- of bosbouwtrekkers (LBT’s) met een maximum-constructiesnelheid van meer dan 40 km/u vanaf 20 mei 2018. Nu is er geen wettelijke basis en hierdoor kan ook de lagere regelgeving met betrekking tot de APK-eisen niet in werking treden.

Samen met de RDW heeft zij alternatieve oplossingsrichtingen bekeken. Naar haar mening is een sluitend én handhaafbaar systeem uitsluitend mogelijk met een volledige registratie van alle circa 270.000 LBT’s. Met deze vorm van registratie wordt invulling gegeven aan de Europese verplichting een APK-plicht te introduceren voor snelle LBT’s, maar deze kent nadelen ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel. De door de Kamer gewenste snelheidsverhoging naar 40 km/u kan zij niet realiseren. De decentrale wegbeheerders, provincies, gemeenten en waterschappen zijn tegenstander van snelheidsverhoging zonder kentekening. Ook heeft de ontwikkeling van een centraal ontheffingensysteem door de RDW beperkte meerwaarde, omdat een groot deel van de ontheffingplichtige voertuigen, zoals MMBSén, niet worden geregistreerd. De branche heeft juist behoefte voor deze voertuigen een systeem te hebben voor eenvoudige en goedkope ontheffingen. Zonder kentekening is er geen verbeterde verkeershandhaving te verwachten.

Gelet op de nadelen van een alternatief registratiesysteem en de brede wens van de partijen in het veld voor kentekening heeft zij het voornemen het wetsvoorstel (land)bouwvoertuigen opnieuw in te dienen. Zo kan zij ook de moties met betrekking tot de snelheidsverhoging en het centraal ontheffingensysteem conform de wensen van de Kamer uitvoeren.

Fedecom is verheugd over het voornemen van de minister. Het pakket van maatregelen kan op onze volledige steun rekenen en waarborgt de verkeerveiligheid van landbouwvoertuigen op wettelijke basis.

Klik hier voor de brief van de minister van 1 juni 2017

Please follow and like us:
RSS