Nieuws

Wetsvoorstel kentekenen en internetconsultaties

fedecom

Het wetsvoorstel Besluit tot wijziging diverse reglementen i.v.m. het kentekenen van landbouw- en bosbouwtrekkers is op 28 januari jl. naar de Tweede Kamer gezonden. De internetconsultatie ‘Wijziging aantal reglementen i.v.m. kentekenen tractoren’ loopt van 2 februari t/m 15 maart 2016. De internetconsultatie ‘Wijziging Besluit voertuigen in verband met implementatie APK-richtlijn (2014/45/EU)’ loopt van 2 februari t/m 15 maart 2016.


Doel van de regelingen
Vanaf 2017 geldt een algehele kentekenplicht voor voertuigen die op de openbare weg rijden. Op landbouw- en bosbouwtractoren (hierna: LBT’s), motorrijtuigen met beperkte snelheid (hierna: MMBS) en mobiele machines (hierna: MM), en aanhangwagens en verwisselbare getrokken machines (hierna: LBTA) wordt het registratiesysteem van toepassing zoals dat nu ook voor andere gekentekende motorrijtuigen geldt.

Uit dit wetsvoorstel vloeien een aantal wijzigingen voort: Het Kentekenreglement wordt om twee redenen gewijzigd. Verwijzingen en formuleringen zijn aangepast aan ontwikkelingen in wet- en regelgeving. De tweede reden betreft het kentekenplichtig maken van LBT’s, MMBS’en en MM’s.

Het Reglement rijbewijzen krijgt aanpassing vanwege de nieuwe voertuigcategorie MM.

Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 wordt aangepast om voor de snelle landbouwvoertuigen (LBT’s, MMBS’en en MM’s) een verhoging van de wettelijke maximumsnelheid naar 40 km/h voor alle wegen buiten de bebouwde kom mogelijk te maken. Op wegen binnen de bebouwde kom wordt de snelheid alleen verhoogd naar 40 km/h op die wegen waar geen vermenging met het (snor)fietsverkeer plaats kan vinden.

Implementatie van de APK-richtlijn (richtlijn 2014/45/EU). Deze richtlijn moet uiterlijk 20 mei 2017 omgezet zijn in nationale wet- en regelgeving en een jaar later worden toegepast. Dit betreft vooral verplichte wijzigingen, maar op enkele onderdelen kunnen lidstaten gebruik maken van enkele optionele bepalingen. Het doel van toepassing van de optionele bepalingen is het verbeteren van de verkeersveiligheid en milieuprestaties van voertuigen en zoveel mogelijk beperken van de administratieve lasten voor burgers en bedrijfsleven.

Nederland heeft ervoor gekozen de volgende drie optionele bepalingen toe te passen:
– De APK-plicht vervalt voor historische voertuigen die meer dan 50 jaar geleden zijn toegelaten tot de openbare weg.
– Personenvoertuigen of bedrijfsauto’s tot 3.500 kg die de kilometerstand van 160.000 hebben bereikt komen vanaf dat moment in een jaarlijks ritme.
– Landbouwvoertuigen die een constructiesnelheid hebben hoger dan 40km/u (zogenaamde snelle landbouwvoertuigen) moeten 2 jaar na toelating tot de openbare weg voor het eerst naar de APK in plaats van 4 jaar. Daarna moeten zij elke twee jaar worden gekeurd zoals de richtlijn minimaal voorschrijft.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt Eigenaren van LBT’s, MMBS’en, MM’s en LBTA’s, het Openbaar Ministerie, de politie in verband met handhaving, het CBR vanwege de theorie en praktijkexamens voor het T-rijbewijs, de dienst Wegverkeer (RDW) om te voorzien in kentekening en APK-registratie.

Verwachte effecten van de regelingen
Met de kentekenplicht worden de technische gegevens van het voertuig en de gegevens van de eigenaar vastgelegd in het kentekenregister. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de verkeersveiligheid en aan het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers.

Met de invoering van de kentekenplicht voor alle tractoren kan ook voldaan worden aan een tweetal Europese verplichtingen: De Europese APK verplichting zoals vastgesteld in richtlijn 2014/45/EU en de Europese verplichting voor controle langs de weg van tractoren met een maximum constructiesnelheid van meer dan 40 km per uur, zoals vastgesteld in richtlijn 2014/47/EU. Nederland moet uiterlijk met ingang van 20 mei 2017 beide richtlijnen geïmplementeerd hebben in de nationale wetgeving. Met ingang van 20 mei 2018 moeten de richtlijnen 2014/45/EU en 2014/47/EU ook daadwerkelijk worden toegepast.

Voor ‘voorstel van wet’, memorie van toelichting’, ‘nader rapport’ en de ‘Koninklijke boodschap’ zie:
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2016Z01762&dossier=34397

Doel van de consultaties
De consultaties vinden plaats om burgers en bedrijven de gelegenheid te bieden een reactie te geven op de ontwerpbesluiten. Voor nadere informatie zie:
https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingaantalreglementen_ivmkentekenentractoren

http://www.internetconsultatie.nl/implementatie_apkrichtlijn

Data

28 januari 2016  Wetsvoorstel kentekenen naar de Tweede kamer
 2 februari t/m 15 maart 2016  Internetconsultatie wijziging reglementen i.v.m. kentekenen
 2 februari t/m 15 maart 2016  Internetconsultatie implementatie APK richtlijn
 1 januari 2017  Kentekenplicht nieuwe voertuigen
1 februari 2017 t/m 31 maart 2018 Conversie: aanvragen kenteken voor bestaande voertuigen
20 mei 2018 Kentekenplicht alle LBT’s, MMBS’en, MM’s en LBTA’s
20 mei 2018 APK plicht voor tractoren met een maximum constructiesnelheid van meer dan 40 kilometer per uur

 

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten