Wetgevingsproces ‘registratie- en kentekenplicht landbouwvoertuigen’

Volgende stap is de procedurevergadering op 11 september a.s.

Nadat op 10 april jl. het wetsvoorstel is ingediend heeft de minister van IenW op 10 juli de zogenaamde nota naar aanleiding van het verslag aangeboden dat antwoorden geeft op de schriftelijke vragen van de Tweede Kamerfracties. Tegelijkertijd is een nota van wijziging aangeboden.

Hierin wordt een wijziging aangebracht ten aanzien van de in het wetsvoorstel genoemde einddatum van de conversieperiode. Gezien de tijd die nog rest tot 20 mei 2020 en het belang dat wordt gehecht aan voldoende voorbereidings- en uitvoeringstijd voor de partijen waarvoor dit wetsvoorstel gevolgen heeft, wordt het niet wenselijk geacht vast te houden aan die datum als einde van de conversieperiode. In plaats daarvan zal, na bekrachtiging van het onderhavige wetsvoorstel, worden bezien tot welke datum de conversieperiode zal lopen. Bij de vaststelling van die datum zal rekening worden gehouden met de wensen van de branche en zal worden gewaarborgd dat de lengte van die periode voldoende is voor de uitvoeringspraktijk. Ook zal rekening worden gehouden met het gegeven dat Nederland reeds door de Europese Commissie in gebreke is gesteld vanwege het niet tijdig implementeren van richtlijn 2014/45/EU. De nieuwe datums voor de inwerkingtreding van het wetsvoorstel en voor het einde van de conversieperiode zullen tijdig worden bekendgemaakt.

De eerstvolgende stap is de procedurevergadering van de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 11 september a.s. Dan wordt besloten op welke wijze de voorliggende stukken, het wetsvoorstel, de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van toelichting, zullen worden behandeld. Mogelijkheden betreffen een Algemeen Overleg met de woordvoerders van de fracties, een algemeen Kamerdebat, of een stemming in de Tweede Kamer. Na instemming door de Tweede Kamer zal ook de Eerste Kamer nog moeten stemmen over dit wetsvoorstel.

De minister van IenW heeft aangegeven dat na instemming door de Tweede Kamer ze het voorbereiden van de implementatie zal starten, waaronder informatiebijeenkomsten voor betrokken partijen.

Please follow and like us:
RSS