Landbouwtechniek

Veiligheid en gezondheidsrisico landbouwmachine waarborgen

fedecom

De Inspectie SZW streeft naar een betere naleving van de productrichtlijnen om zo de veiligheid en gezondheidsrisico van het werken met deze producten te beheersen. Hiertoe wil de inspectie interventies ontwikkelen die optimaal aansluiten bij de doelgroepen.

Eerder is door een kleine werkgroep van de inspectie vastgesteld bij welke doelgroepen dit als eerste kan gebeuren. Bij deze doelgroepen wil de inspectie extra moeite doen om de naleving van de richtlijnen te bevorderen. Dat kan alleen effectief zijn als wordt aangesloten bij wat er binnen de doelgroepen leeft.

Tafel van 11

Fedecom was als vertegenwoordiger van de doelgroep aanwezig bij een door de Inspectie SZW georganiseerde doelgroepanalyse bijeenkomst. Het onderzoek bij de doelgroep gebeurde op basis van de ‘Tafel van 11’ methode. Vragen uit deze methode zijn onder andere: hoe is het naleefgedrag van bepaalde voorschriften, en wat is de reden om deze al dan niet na te leven. De beweegredenen bij mechanisatiebedrijven die van invloed zijn op het naleefgedrag worden ook in kaart gebracht met deze methode.

Uitkomst doelgroepanalyse

Vastgesteld kan worden dat kennis over regelgeving en normen te kort schiet. Veiligheid- en gezondheidsrisico van landbouwmachine zijn onvoldoende bekend bij de doelgroep. Maar ook wanneer risicoanalyses en CE markering verplicht zijn. Zoals na modificatie van een machine, montage van extracomponenten of een samenstel van componenten. Hierbij behoeft regelgeving aandacht. De Inspectie SZW stelt daarom een rapport op. En aansluitend wordt met stakeholders overlegd om te komen tot een programma voor de komende jaren (2015-2018).

In het kader van Veilig en Gezond werken met Landbouwmachines is de Inspectie SZW al in 2013 gestart met een inventarisatie van de risico’s. Via een expertmeeting in november 2013 is de eerste inventarisatie gemaakt. Fedecom was hier via diverse leden die hun expertise inbrachten al betrokken. Een verslag van deze expertmeeting is hier.

Please follow and like us:
RSS