Uitvoeringsprogramma gewasbescherming

Er wordt serieus werk gemaakt van een toekomstgericht gewasbeschermingsbeleid in Nederland. Het Ministerie van LNV en I&W hebben recent een visie gewasbescherming uitgebracht waarin het terugdringen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen tot nagenoeg nul in water, grond en op producten in 2030 als stip op de horizon is geplaatst.

Alle relevante stakeholders gaan de komende 3 maanden met elkaar een Uitvoeringsprogramma opstellen dat een samenhangende en integrale aanpak moet opleveren om de stip op de horizon te realiseren. Onder leiding van de Ministeries van LNV en I&W gaan alle betrokken organisaties in een aantal werkgroepen de beste oplossingen en aanpak bespreken en vastleggen. In september wordt beoogd een samenhangend Uitvoeringsprogramma te presenteren.

Fedecom is één van de stakeholders die een plek aan de beleidstafel heeft. Daarmee maakt de branche van machineleveranciers deel uit van het programma gewasbescherming en speelt zij een rol bij de uitvoering. Daarom zijn de fabrikanten en importeurs van (veld)spuiten nu ook vertegenwoordigd in een aantal werkgroepen. In de werkgroep innovatieve teeltconcepten, geïntegreerde systemen en beperkende emissiemaatregelen is Fedecom vertegenwoordigd via een fabrikant of importeur. Daarnaast is Fedecom vertegenwoordigd in de stuur- en kerngroep die geformeerd is met partijen als Nefyto (middelen), Agrodis (handel en distributie), LTO (landbouwers en tuinders), CUMELA (loonwerkers) Waterschappen, Natuur en Milieu, CTGB (toelating middelen) en de beide ministeries.
minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 11 april jl. de Tweede Kamer het voorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van APK-richtlijn 2014/45/EU én dus een registratie- en kentekenplicht voor landbouwvoertuigen aangeboden.

 

Please follow and like us:
RSS