Nieuws

Uitstel drukregistratieplicht spuitapparatuur tot 1 januari 2019

De staatssecretaris van I&M beantwoordt, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken, in haar brief van 15 december jl. de vragen die de leden van de Tweede Kamer hebben gesteld naar aanleiding van het voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Zij neemt het voorstel om de drukregistratie in zijn geheel te laten vervallen niet over.

‘In het doelgroepoverleg is vastgesteld dat bewustwording van grote betekenis is om de prikkel tot oneigenlijk gebruik van spuitapparatuur weg te nemen. Afgesproken is dat de brancheorganisaties van de agrarische sectoren concrete voorstellen doen hoe dit gestalte kan krijgen. Afspraken zullen worden verankerd in de Delta-Aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater, zodat uitvoering ervan in beeld blijft. De vraag of een drukregistratievoorziening voor bepaalde spuitapparatuur niet noodzakelijk of onredelijk is, behoeft nadere uitwerking in het doelgroepoverleg en kan nu niet worden meegenomen in de wijziging van de regelgeving. Als op een later moment blijkt dat dit het geval is, kan worden overwogen om dit alsnog in de regelgeving te verankeren.’

‘De termijn tot 1 januari 2017 is te kort om deze acties uit te voeren. Daarom wil ik die datum met twee jaar uitstellen, tot 1 januari 2019. Voortgang op dit dossier is echter geboden. Vanwege een eventueel benodigde aanpassing van regelgeving is het daarom noodzakelijk dat een door het doelgroepoverleg uit te werken alternatief vóór 1 januari 2018 aan de verantwoordelijke bewindslieden wordt voorgelegd.’

Het ministerie van I&M start het doelgroepoverleg, waarin Fedecom deelneemt, in januari 2017.

Toelichting
Een drukregistratievoorziening is noodzakelijk om aan te tonen dat de juiste spuitdruk wordt gehanteerd. Bij een te hoge spuitdruk zijn de druppels in de spuitnevel kleiner en daardoor gevoeliger voor verwaaing. Zonder drukregistratie is het onmogelijk voor handhavers om na te gaan welke spuitdruk is gebruikt en is de kans groter dat de technieken niet correct worden toegepast.

In de Activiteitenregeling milieubeheer zal een testmethode worden aangewezen voor het vaststellen van de driftreductie van (een combinatie van) technieken en maatregelen.

Klik hier voor de gehele brief van de staatsecretaris aan de Tweede Kamer.

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten