Landbouwtechniek

Terugblik op Ledenvergaderingen Landbouwtechniek

Op de ledenbijeenkomsten in mei zijn de aanwezige leden bijgepraat op diverse fronten. Zowel qua Fedecom-speerpunten, als ontwikkelingen en thematieken binnen Landbouwtechniek.


De afdeling Landbouwtechniek van Fedecom heeft twee ledenbijeenkomsten gehouden. Op 19 mei jl. vond de eerste plaats in Zwartsluis en op 26 mei de tweede in Oosterhout. Met een totale opkomst van zo’n 130 leden waren het redelijke bezochte bijeenkomsten. Afdelingsvoorzitter Hans Quint presenteerde de aanwezigen de voortgang van speerpunten en activiteiten van Fedecom; branchemanager Jelle Bartlema lichtte enkele activiteiten toe.

Hoe staat het met de vijf speerpunten van Fedecom?

1. Opleiden & Trainen – plan opgesteld
Een projectgroep heeft voortvarend een plan opgesteld hoe Fedecom de regie en verantwoordelijkheid wil nemen in dit voor onze sector zo belangrijke thema. Dit plan wordt in een aparte presentatie op de ledenbijeenkomst nader toegelicht door branchemanager Jelle Bartlema.

2. Certificering & Keuring – duurzaamheid vereist dat
Qua voortgang is hier enige vertraging. De projectgroep komt eind juni bij elkaar. Dan wil ze een samenhangend plan realiseren om onze leden met betrekking tot kwaliteitseisen en -standaarden naar een hoger plan te tillen. Maatschappelijke ontwikkelingen en discussies rondom duurzaamheid en verantwoord ondernemen vereisen dat. Willen we een rol van betekenis blijven spelen, moeten we hier actief op inspelen. Inzake duurzaamheid wordt een aparte presentatie gegeven over het in de mobiliteitssector gangbare Erkend Duurzaam-programma.

3. Marktinformatie – gegevens zijn noodzakelijk
Dit verloopt qua invulling nog moeizaam. Marktinformatie is voor een brancheorganisatie essentieel om over actuele en complete marktdata te kunnen beschikken. Daarmee kan ingespeeld worden op ontwikkelingen en kan effectieve belangenbehartiging plaatsvinden. Het verzamelen van marktstatistieken is hierbij een tool. Als Fedecom doen we daar al enige activiteit in, maar dit behoeft nog duidelijke verbeteringen.

4. Internationalisatie – initiatieven opgestart
Hier boeken we als Fedecom voorzichtige stappen. Met name in de (glas)tuinbouw is de afhankelijkheid van het buitenland groot en zijn gerichte activiteiten ter facilitering en ondersteuning van de bedrijven die hierin actief zijn, van essentieel belang. Met initiatieven als de beurs Greentech en het project FAST wordt hieraan invulling gegeven. Maar Fedecom is ook actief binnen de Europese koepelorganisaties CEMA en Climmar. Op voordracht van Fedecom is binnen de CEMA het initiatief genomen om een Commissie Voederwinningstechniek in te stellen waarin de relevante Europese spelers de voorwaarden en normeringen op elkaar gaan afstemmen.

5. Meerjaren beleidsplan – progressie geboekt
Met betrekking tot het opstellen van een Meerjaren beleidsplan voor Fedecom is progressie geboekt. De projectgroep heeft een SWOT-analyse van de sector en de brancheorganisatie gemaakt. De trends zijn beschreven en rond de zomer verwacht de projectgroep de hoofdlijnen van keuzes voor de middellange termijn voor bespreking gereed te hebben. Na de zomer zal het startsein gegeven worden voor het debat met leden over de toekomst van onze branche.   Toelichting op enkele activiteiten. Jelle Bartlema licht enkele lopende activiteiten nader toe.

Marktstatistieken tractoren en werktuigen

– De statistieken van tractoren (landbouw en smalspoor) tonen tot en met het eerste kwartaal van 2014 een positief beeld. Er zit een nadrukkelijke groei in t.a.v. aantallen orderintake, gefactureerd en afgeleverd ten opzichte van dezelfde periode vorige jaar. – Een ander beeld is het bij tractoren (compact). Hier lopen de aantallen orderintake fors achter ten opzichte van het 1e kwartaal van 2013. – Bij de statistieke Werktuigen is juist weer een forse groei (indicatief + 35%) van het aantal gefactureerde eenheden in het 1e kwartaal 2014 ten opzichte van het 1e kwartaal 2013.

Dealertevredenheidsonderzoek Tractoren 2014

Dit onderzoek naar de mate van tevredenheid van dealers over hun tractormerk wordt voor de vierde achtereenvolgende keer uitgezet. Discussiepunt is nog steeds de manier waarop de media omgaat met de resultaten van het onderzoek, namelijk het weergeven van een rangorde/scorelijstje van de diverse tractormerken. Aangegeven wordt dat dit niet de bedoeling van het onderzoek zelf is, maar dat het gaat om een inhoudelijke meting van tevredenheid en het intern ‘blootleggen’ van eventuele verbeterpunten tussen merk en dealers waaraan vervolgens gezamenlijk gewerkt kan worden. De toezegging wordt gedaan om ten aanzien van het publiceren van eventuele resultaten rekenschap te geven aan bovenstaande discussie en zorgvuldigheid richting de media te betrachten.

Lobbydossiers T-rijbewijs, kentekening en APK

– Het T-rijbewijs wordt per 1 januari 2015 ingevoerd. Fedecom is actief betrokken bij het overleg met het CBR en de RDW inzake de eisen die gesteld worden aan de lesvoertuigen. – Met betrekking tot het kentekenen wordt samen met de CUMELA opgetrokken richting de politiek en andere stakeholders om de invoering daadwerkelijk te bewerkstellingen. Een advies van de Minister hierover aan de Tweede Kamer is aanstaande, maar zal vooralsnog is niet geheel duidelijk wanneer dit verschijnt en wanneer de kamerbehandeling hierover plaatsvindt. – Met betrekking tot een mogelijke APK is in ieder geval Europees een stap gezet door het aannemen van de zogenaamde APK richting door het Europees parlement en de Europese Raad. In deze richtlijn is gesteld dat zogenaamd e T-5 tractoren onder een APK regime vallen. Er is echter aan toegevoegd dat dit alleen geldt voor dergelijke tractoren die voor ‘commerciële doeleinden’ worden ingezet en niet voor agrarisch of bosbouwgebruik. Hoe dit precies moet worden aangeduid is nog onderwerp van discussie. – Voor Nederland geldt überhaupt dat APK feitelijk nog niet kan omdat eerst een vorm van centrale registratie (kentekenen) moet worden geregeld. De leden zullen via berichtgevingen op de website op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen.

ATH 2014 – derde editie voor de deur

De derde editie staat deze nazomer weer voor de deur. – Van de 20 ha expositieruimte is inmiddels 90% volgeboekt. – Een aantal nieuwe elementen betreffen onder meer een 30 ha aanpalend terrein waar live demonstratiemogelijkheden zijn rondom landbouwspuiten, grondbewerking en bieten oogsten. – 2x per dag korte demo’s, waarmee ook het publiek blijft kijken. – Verder zijn de thema’s dit jaar gericht op een Energiepaviljoen en informatieverstrekking rondom de invoering van het T-rijbewijs. – Er komt een exclusieve beurscatalogus en er is voor de standbouw een nieuwe goedkopere leverancier in de armen genomen. – Extra aandacht is er voor bezoekerswerving in Noord- en Zuid-Nederland via het netwerk van fabrikanten, importeurs en dealers. Het is uiteindelijk de bedoeling dat we als keten het belang van een nationale (agrarische) vakbeurs met enthousiasme en trots blijven uitdragen.

Thema: Financiële performance/rentabiliteit

Herman Ruiter, mede-eigenaar en partner van accountant – adviesbureau De Vries & Partners uit Steenwijk en Lemmer, geeft een inleiding over de financiële performance / rentabiliteit binnen onze (mechanisatie)sector. Aan de hand van algemene ontwikkelingen en tendensen binnen de agrarische sector en op basis van ervaringsgegevens vanuit hun klantenbestand, schetst de heer Ruiter een beeld waarin nadrukkelijk naar voren komt dat de marges bij velen zwaar onder druk staan en de voorraden bij velen te hoog zijn. De financiële performance van veel bedrijven is onder de maat. Een aantal tips die de heer Ruiter de aanwezigen meegaf:

  • Breng uw voorraad goed in beeld
  • Weet wat uw werkelijke marges zijn
  • Klopt uw automatisering?
  • Is er geen lekkage van uren of materialen?
  • Zorg voor een goede registratie door de monteurs
  • Praat met uw accountant over de kengetallen

De presentatie van de heer Ruiter is op aanvraag beschikbaar. (Quote van de voorzitter: “Cash is King!”)

Thema: Nut en noodzaak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Mark van Velthuizen, ondernemer en eigenaar van bedrijfsadviesbureau Innoveld, verzorgt een inleiding over MVO en het in de mobiliteitssector reeds gangbare Erkend Duurzaam-programma.

“Duurzaamheid is lonend”

De kern van zijn betoog is dat Duurzaamheid en MVO wel degelijk lonend kan zijn. Het kan naast een nadrukkelijke bewustwording ook concrete besparingen voor bedrijven opleveren op het gebied van milieu en energie. Het voorbeeld hiervoor vormt de mobiliteitssector waar sinds een paar jaar een certificeringsprogramma wordt aangeboden onder de noemer Erkend Duurzaam. Via een modulair systeem kan van een basiscertificering rondom interne bedrijfsprocessen, uitbreiding plaatsvinden met modules op het terrein van afvalbeheer, energiebeheer naar een overkoepelend Pluspakket. Voor vele bedrijven binnen de mobiliteitssector heeft dit programma daadwerkelijk (financiële) besparingen opgeleverd.

Aansluiting onderzoeken

Fedecom zal onderzoeken in hoeverre aansluiting bij het reeds bestaande Erkend Duurzaam programma van de mobiliteitssector mogelijk en wenselijk is. De presentatie van de heer Van Velthuizen is op aanvraag beschikbaar. (Quote van de voorzitter: “Groen is Poen!”)

Thema: Opleiden en trainen essentieel voor de toekomst van onze sector

Jelle Bartlema, branchemanager van Fedecom, geeft een beeld van de plannen van Fedecom op het gebied van Opleiden en Trainen. Vanuit de gedachte om als branche regie en verantwoordelijkheid te nemen op beter gekwalificeerde leerlingen, meer aantallen leerlingen uit opleidingen en beter gekwalificeerde medewerkers (via na- en bijscholing), is het plan ontwikkeld voor een zogenaamde Fedecom Academy.

Wat houdt het programma in?

Met activiteiten gericht op goede praktijkbegeleiding, het opstarten van een pilot voor een regulier BBL opleidingstraject op niveau 3 en 4 in blokweken bij PTC+ in Ede in september 2014 en het opzetten van een kwalitatief en compleet na- en bijscholingsprogramma, voorziet Fedecom in een duidelijke behoefte binnen de branche. Ze neemt hiermee nadrukkelijk de verantwoordelijkheid en regie op zich.

Pilot met Fedecom Bedrijfsschool

De pilot voor een regulier BBL traject op niveau 3 en 4 zal als eerste element van de Fedecom Academy ‘uitgerold’ worden onder de noemer van Fedecom Bedrijfsschool. Vervolgens zullen de andere elementen waaronder de praktijkbegeleiding en na- en bijscholingsprogramma’s vormgegeven worden. Fedecom zal zich nadrukkelijk inspannen om de samenwerking met regionale ROC’s waar mogelijk aan te gaan. De leden zullen op korte termijn informatie ontvangen over de pilot. Via een evaluatieformulier konden aanwezigen alvast de interesse voor het plaatsen van een (of meerdere) leerling(en) kenbaar maken. (Quote van de voorzitter: “Vakmanschap is een leven lang leren!”)

Gezamenlijke borrel en diner

Na de rondvraag werd ter afsluiting van de bijeenkomsten een afsluitende borrel georganiseerd. Voor de aangemelde leden was er de mogelijkheid om een gezamenlijk buffetdiner te gebruiken. Hier werd ruimschoot van gebruik gemaakt!

Please follow and like us:
RSS