Sleepvoetbemester ook in 2019 toegestaan

Minister Carola Schouten (LNV) heeft de Tweede Kamer op 19 december jl. bericht dat in 2019 de sleepvoetbemester mag worden ingezet mits de mest wordt verdund. Een technische borging is nog niet vereist maar wel moet kunnen worden aangetoond dat de mest wordt verdund om ammoniakemissie te beperken.

De minister schrijft:

• Gedurende 2019 en 2020 moet door de boer bij controle aannemelijk gemaakt worden dat hij bij aanwending van de drijfmest deze met water in de verhouding van één deel water en twee delen mest heeft verdund.

• In de Versterkte Handhavingsstrategie Mest die ik u onlangs heb doen toekomen is opgenomen dat het streven is per 1 januari 2021 alle mestaanwendapparatuur te voorzien van digitale apparatuur voor verantwoording en monitoring. De daaraan te stellen eisen zijn nu nog niet bekend. Het is wenselijk bij het formuleren van de technische eisen voor de digitale controleapparatuur voor het emissiearm aanwenden van met water verdunde mest rekening te houden met de voorschriften die in het kader van de Versterkte Handhavingsstrategie Mest worden ontwikkeld. Mijn plan is om in 2019 deze eisen op te stellen.

Klik hier voor de kamerbrief

Please follow and like us:
RSS