Revisie: Update: Registratie- én kentekenplicht landbouwvoertuigen

fedecom

Revisie

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 11 april jl. de Tweede Kamer het voorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van APK-richtlijn 2014/45/EU én dus een registratie- en kentekenplicht voor landbouwvoertuigen aangeboden.

Fedecom heeft haar verontrusting kenbaar gemaakt aan de Minister van Infrastructuur & Waterstaat over de trage vorderingen inzake de invoering van de verkeerswetwijzigingen t.b.v. landbouwvoertuigen. Zo kunnen fabrikanten/importeurs van getrokken verwisselbare uitrustingsstukken, voertuigcategorie S, met een breedte van meer dan 3,00m nog steeds geen goedkeuring verkrijgen van de RDW. De procedure om in combinatie met een ontheffing een goedkeuring te verkrijgen is nog niet beschikbaar.

Hoewel er reeds begin oktober 2018 een bestuurlijk akkoord is bereikt met de belangrijkste stakeholders in dit dossier, is er pas op z’n vroegst eind mei 2019 besluitvorming in de Tweede Kamer te verwachten. Met het oog op de gestelde datum – 20 mei 2020 – waarop alle trekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid geregistreerd dienen te zijn, voorziet Fedecom een extreem korte invoeringstermijn.

In de memorie van toelichting beschrijft de minister dat Nederland de Europese wet- en regelgeving dient uit te voeren. Dit betekent dat vanaf de nog vast te stellen datum van in werking treden alle nieuwe landbouwvoertuigen worden gekentekend. Alle in bedrijf zijnde landbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid, waarmee op de openbare weg wordt gereden, moeten vóór 20 mei 2020 worden geregistreerd. De eigenaren/houders van in bedrijf zijnde landbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid dienen hun voertuigen te registreren (conversie) bij de RDW. Fabrikanten/importeurs en dealer-/servicebedrijven kunnen hun klanten ontzorgen met het aanleveren van de vereiste voertuiggegevens.

De kern van het wetsvoorstel is dat alle betreffende motorrijtuigen geregistreerd moeten zijn om de APK-plicht voor trekkers met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/u te kunnen uitvoeren. Tevens wordt de (rij)snelheid verhoogd van 25 naar 40 km/u, zodat landbouwvoertuigen een betere toegang krijgen tot gebiedsontsluitingswegen en rondwegen, en het instellen van een centraal ontheffingensysteem (RDW). EU Verordening 167/2013 inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op landbouwvoertuigen geldt vanaf 1 januari 2016, en verplicht Nederland tot registratie en kentekening.

Het pakket van maatregelen betreft:
APK-plicht voor landbouwtrekkers met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/u. Vrijgesteld van de APK-plicht zijn ‘voertuigen die voor landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt- of visserijdoeleinden worden gebruikt, doch alleen op het grondgebied van de betrokken lidstaat en hoofdzakelijk op het terrein waar zulke activiteit plaatsvindt, met inbegrip van landwegen, bospaden of akkers. Een dergelijke vrijstelling is afhankelijk van het gebruik van het voertuig op dat moment en kan alleen bij staandehouding worden vastgesteld’.
De maximum rijsnelheid voor (land)bouwvoertuigen wordt 40 km/u.
Kentekenplicht, voor nieuwe landbouwtrekkers, mobiele machines, aanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken. Ingangsdatum nog vast te stellen. Uitgezonderd van de kentekenplicht zijn motorrijtuigen waarvoor geen T-rijbewijsplicht geldt.
Kentekenplicht, voor bestaande landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, aanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken waarmee sneller wordt gereden dan 25 km/u.
Kentekenplicht, witte volgplaat op aanhangwagen en/of verwisselbare getrokken uitrustingsstuk indien de verplichte kentekenplaat van het trekkende motorrijtuig niet zichtbaar is. Let op; dan is de maximale rijsnelheid van de combinatie 25 km/u. Wil men met een combinatie sneller rijden dan 25 km/u dan zijn trekkende en getrokken voertuig kentekenplichtig.

Kentekenplicht voor alle (land)bouwvoertuigen op de openbare weg vanaf 1 januari 2025.

Vrijwillig kentekenen om sneller te mogen rijden dan 25 km/u; dit geldt voor zowel het trekkende voertuig als het getrokken voertuig.

Vrijwillig kentekenen om een (breedte en/of lengte)ontheffing te verkrijgen, via een centraal loket bij de RDW.
Vrijwillig kentekenen om met voertuigen in onze buurlanden te mogen rijden.
De voertuigcategorie mobiele machines (MM) wordt geïntroduceerd, deze komt in de plaats van de voertuigcategorie motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS).

 • Conversie, registratieplicht bestaande voertuigen
 • De registratieplicht voor bestaande voertuigen betreft een administratieve procedure, dus geen technische controle. Het proces start op het moment van inwerkingtreding van de wet- en regelgeving.

De volgende gegevens moeten worden aangeleverd door de aanvrager ter registratie in het kentekenregister en verkrijging van een kenteken:
VIN, uniek voertuigidentificatienummer;
Merk;
Type (indien bekend);
Handelsbenaming;
Europese voertuigcategorie;
Nationale voertuigsoort (indien MMBS);
Bouwjaar (voor mogelijke afgifte van historische kentekenplaten);
Maximumconstructiesnelheid;
Brandstof (maximaal twee);
Vermelding of het voertuig voorzien is van een grensverkeerkenteken.

Aantal voertuigen en kosten
Het aantal voertuigen, op grond van schattingen, dat geregistreerd zal worden omvat:
. 270.000 trekkers;
. 130.000 motorrijtuigen met beperkte snelheid;
. 20.000 voertuigen met een GV-kenteken;
. 150.000 aanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken (van totaal 300.000).

Kosten/voertuig eigenaar/gebruiker

Bestaand

Registratie                      7,90    (n.v.t. voor GV-kenteken)

Tenaamstelling             10,10

Kentekenplaat              12,00

 

Nieuw

Registratie                    39,00

Tenaamstelling             10,10

Kentekenplaat              12,00

 

Kosten mechanisatiebedrijf

. RDW – Erkenning bedrijfsvoorraad      188,50 / bedrijf

. Opname bedrijfsvoorraad                        3,48 / voertuig

Communicatie
De minister heeft toegezegd dat ‘voor, tijdens en na invoering van de registratie- en kentekenplicht voor die voertuigen zal zorgvuldige communicatie plaatsvinden’. Van belang voor de mensen/bedrijven die beroepsmatig deze voertuigen besturen, alsook met de uitvoerings- en handhavingsinstanties, zoals politie, rechterlijke macht en organisaties betrokken bij het registreren van de tenaamstelling, w.o. PostNL. Zodra behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is afgerond, zal de communicatie van start gaan.

 • Notabene
  De kentekenplicht betreft een kentekenplaat alleen aan de achterzijde van het voertuig.
  Landbouwvoertuigen die niet op de openbare weg rijden, kennen geen plicht om te registreren of te kentekenen.
  Alle motorrijtuigen zijn verplicht verzekerd op basis van de WAM. Na invoering van de registratie- en kentekenplicht zal de verzekering op kenteken plaatsvinden, de verzekeringsgegevens worden opgenomen in het WAM-register en wordt een periodieke registercontrole ingevoerd ten behoeve van de handhaving van de verzekeringsplicht.
  Een handelaarskenteken wordt afgegeven aan bedrijven die reparaties en andere bewerkingen aan voertuigen uitvoeren.
  De witte volgplaat mag het kenteken hebben dat hoort bij een ander motorrijtuig van dezelfde eigenaar. Hierdoor hoeft de witte volgplaat niet onnodig verwisseld te worden. De witte volgplaat wordt namelijk alleen gebruikt om de eigenaar/houder te identificeren. Let op; dan is de maximale rijsnelheid van de combinatie 25 km/u.
 • De formele route van het wetsvoorstel omvat behandelen en stemmen in de Tweede Kamer en aansluitend behandelen en stemmen in de Eerste Kamer. De minister vraagt de Kamers om een spoedige behandeling, zodat de wet dit vroege najaar in werking kan treden én de termijn tot 20 mei 2020 kan worden gebruikt om alle bestaande (land)bouwvoertuigen te registreren.
Please follow and like us:
RSS