Registratie- en kentekenplicht in 2019: Fundament van een robuust systeem voertuigveiligheid

Aansluitend op berichtgeving in ons Fedecom magazine zal nieuwe wetgeving van kracht worden in 2019. De brief van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw  C. van Nieuwenhuizen Wijbenga,  om een APK-plicht, kentekenplicht én registratieplicht in te voeren voor landbouwvoertuigen van 14 november jl. is op 13 december besproken in een algemeen overleg in de Tweede Kamer. Woordvoerders van VVD en CDA waardeerden het draagvlak van betrokken partijen waaronder LTO, CUMELA,  Fedecom, wegbeheerders, handhavings- en uitvoeringsinstanties, zoals is verwoord in de betreffende brief.

De minister kondigde aan in januari a.s. het wetsvoorstel de Tweede Kamer aan te bieden. Op enkele vragen gaf de minister helder repliek.

  • De APK richtlijn kan niet worden uitgevoerd zonder registratie van alle landbouw- of bosbouwtrekkers én motorrijtuigen met beperkte snelheid; verzuim zal onherroepelijk leiden tot een tweede infractie procedure van de Europese Commissie. De minister stelde ook in haar brief ‘Om verdere stappen van de Europese Commissie in de infractieprocedure te voorkomen en de negatieve gevolgen hiervan zo veel mogelijk te beperken, is het van belang zo snel mogelijk alsnog een wettelijke basis voor de APK-plicht te regelen’.
  • De snelheidsverhoging van 25 km/uur naar 40 km/uur biedt mogelijkheden voor het gebruik van gebiedsontsluitingswegen, hetgeen de veiligheid in dorpskernen verbeterd. Wel moeten deze voertuigen een kenteken voeren, dit is de uitdrukkelijke eis van zowel handhavingsinstanties als wegbeheerders.
  • De kosten van registratie zijn laag daar de bestaande voertuigen niet worden geschouwd, en door gebruik te maken van een administratieve inschrijving met alleen de noodzakelijke (technische) gegevens en de maximum-constructiesnelheid.
  • Landbouwvoertuigen worden vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting en/of provinciale opcenten.
  • Het aantal APK-plichtige trekkers wordt geschat op 8.000, dit op een totaal aantal van 270.000 trekkers.
  • Tenslotte merkte ze op dat al ons omringende landen een registratie-/kentekenplicht kennen.

Robuust systeem voertuigveiligheid
De goedkeuringsplicht geldt vanaf 1 januari 2018 voor nieuwe landbouwvoertuigen, trekkers én getrokken voertuigen die op de openbare weg rijden. Registratie én kentekenen  van deze voertuigen is een solide waarborg dat de goedkeuringsplicht wordt opgevolgd, handhaving adequaat kan geschieden en de markt een gelijk speelveld biedt voor alle betrokkenen.
Eén centraal loket ontheffingsverlening voor landbouwvoertuigen bij de RDW, biedt eigenaren/houders een eenvoudige werkwijze om ontheffingen te verkrijgen. Uitgaande van het gegeven dat alle betrokkenen ontheffingen aanvragen geeft ons dat een actueel beeld van de verscheidenheid aan landbouwvoertuigen en voertuigcombinaties in Nederland.

Overgangsregeling  en vrijwillige kentekening
Op 31 december 2024 moeten alle (land)bouw-voertuigen op de openbare weg zijn voorzien van een kenteken. Voor deze voertuigen is er ook de mogelijkheid vrijwillig een kentekenplaat te voeren vanwege het sneller dan 25 km/uur rijden,  gebruik maken van het centrale ontheffingenloket of andere voordelen, zoals verzekering en opsporingsmogelijkheden.

Please follow and like us:
RSS