Registratie- en kentekenplicht landbouwvoertuigen komt er

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich, in een plenair debat in de Tweede Kamer op woensdag 22 januari jl., uitgesproken voor een registratie- en kentekenplicht voor landbouwvoertuigen.

Op de publieke tribune mochten we een levendig debat van ruim 3 uur volgen. De PVV daagde CDA en VVD uit om vast te houden aan voormalige standpunten in dit dossier. Immers waarom zouden wij accepteren dat de Europese Commissie Nederland verplicht om dit wetsvoorstel uit te voeren.

De directe aanleiding tot dit wetsvoorstel is enerzijds het rapport van de Onderzoeksraad voor veiligheid (2010) en anderzijds de Europese richtlijn betreffende de apk-plicht voor tractoren met een maximum constructiesnelheid van meer dan 40 km/u. Deze richtlijn had Nederland uiterlijk 20 mei 2018 moeten invoeren en Nederland is door de Europese Commissie in gebreke gesteld met mogelijk een forse boete tot gevolg.

Vrijwel alle woordvoerders erkenden het belang van verkeersveiligheid en daarmee het pakket van maatregelen dat in het wetsvoorstel is opgenomen. Samengevat concluderen wij dat de fracties van VVD, D66, CU, SGP, GroenLinks, SP, PvdA en de Partij voor de Dieren voor zijn. Daarmee is er een ruime Kamermeerderheid. Het CDA focust op de kosten van het wetsvoorstel en heeft zijn standpunt nog niet bepaald. PPV is principieel tegen en dit verwachten we ook van Forum voor Democratie.

De kernmaatregelen van het wetsvoorstel:

. Registratieplicht van alle tractoren en motorrijtuigen met een beperkte snelheid;

. Kentekenplicht, inclusief goedkeuringsplicht voor nieuwe tractoren, mobiele machines en getrokken
verwisselbare uitrustingsstukken (transportvoertuigen en werktuigen);

. Kentekenplicht voor voertuigen/voertuigcombinaties waarmee sneller dan 25 km/u wordt gereden;

. Kentekenplicht voor alle tractoren en motorrijtuigen met beperkte snelheid op de openbare weg
vanaf 1 januari 2025;

. Maximum rijsnelheid van 25 naar 40 km/u;

. Eén loket voor ontheffingen bij het overschrijden van voertuigafmetingen.

De datum waarop dit wetsvoorstel van kracht wordt zal bij koninklijk besluit worden vastgesteld. Dit wetsvoorstel dient namelijk ook de Eerste Kamer nog te passeren en de RDW dient haar systeem op te tuigen. De stemming in de Tweede Kamer over dit wetsvoorstel staat gepland voor komende week.

Onderstaand, in het kort de inhouden van het amendement en de 6 ingediende moties, inclusief het antwoord van de minister hierop.

Amendement van CDA en VVD: de evaluatie van de verkeersveiligheid na drie jaar i.p.v. de reguliere evaluatie na 5 jaar.
De minister: akkoord.

Motie GroenLinks: betreffende het gegeven dat het kennisplatform CROW nog richtlijnen gaat opstellen opdat wegbeheerders lokale maatregelen, zoals verlaging van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom, kunnen nemen in het belang van de verkeersveiligheid.
De minister: oordeel Kamer.

Motie Partij voor de Dieren: verzoekt de regering ook de kentekenplicht voor bestaande tractoren die sneller kunnen rijden dan 25 km/u in te laten gaan per mei 2020.
De minister: ontraden.

Motie Partij voor de Dieren: spreekt uit dat bij (verkeers)overtredingen die worden begaan met tractoren op eenzelfde manier moet worden gehandhaafd als bij vergelijkbare andere (verkeers)overtredingen.
De minister: betreft verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en Veiligheid.

Motie PvdA: vraagt om een kentekenplaat op zowel de voor- als achterzijde.
De minister: ontraden.

Motie CDA: bepleit het beperken van de kosten dus geen nationale aanvullende eisen te creëren op die van de apk, alsook het monitoren wat de effecten van de huidige vormgeving van de apk-keuring voor snelle landbouw- of bosbouwtrekkers zijn op de kosten en de uitvoerbaarheid voor de agrarische sector, en de Kamer hierover binnen drie jaar te informeren.
De minister: oordeel Kamer.

Motie D66 en CU: daar de snelheidsverhoging voor landbouwvoertuigen invloed kan hebben op de verkeersveiligheid van andere weggebruikers, zoals de voetganger en de fietser; verzoekt de regering om de SWOV een nieuwe meting uit te laten voeren naar de verkeersveiligheid op de Nederlandse wegen; verzoekt de regering tevens om jaarlijks de verkeersveiligheidscijfers te monitoren en daarbij de effecten van de snelheidsverhoging voor landbouwvoertuigen op de verkeersveiligheid voor andere weggebruikers te evalueren.
De minister: oordeel Kamer.

Please follow and like us:
RSS