Groentechniek

Moties aangenomen inzake dossier gewasbescherming

fedecom

Op 4 maart jl. heeft de Tweede Kamer gestemd over een aantal moties inzake gewasbescherming buiten de landbouw. 2 van de moties zijn aangenomen.

De aangenomen moties betreffen:
– om, alleen uitzonderingen op het verbod op glyfosaat toe te staan die voldoen aan de criteria goud en zilver van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer van de Stichting Milieukeur;
– de verkoop van glyfosaat aan particulieren per november 2015 te verbieden.

Staatssecretaris Mansveld zal de Tweede Kamer op korte termijn berichten of en hoe motie nummer 193 zal worden uitgevoerd.

Reeds bekend was het ‘besluit’ dat uiterlijk per november 2015  verhardingen ‘niet-chemisch’ moeten worden bestreden, dus zonder gebruik te maken van gewasbeschermingsmiddelen.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de behandelde moties:  

Dossiernummer 27858, nrs. 231-239:                                 

Ouwehand (PvdD), Klaver (GL)

verzoekt de regering, het gebruik van glyfosaat op recreatiebedrijven niet meer toe te staan vanaf november 2015

verworpen

Ouwehand (PvdD), Klaver (GL)

verzoekt de regering, het gebruik van glyfosaat in siertuinen niet meer toe te staan vanaf november 2015

verworpen

Ouwehand (PvdD)

verzoekt de regering, de uitzondering voor laagrisicomiddelen niet voor verhardingen te laten gelden

verworpen

Geurts (CDA)

verzoekt de regering om, geen verbod in te voeren op onkruidbestrijdingsmiddelen met een chemische component totdat er Europese afspraken zijn over de definitie en invulling van laagrisicostoffen in de EU

verworpen

Geurts (CDA)

verzoekt de regering, het verbod voor gebruik van middelen met een chemische component niet te laten gelden voor bedrijventerreinen,

verworpen

Van Gerven (SP)

verzoekt de regering, alle mogelijkheden te onderzoeken om het verbod op glyfosaat op recreatieterreinen, speelterreinen, campings en sportvelden versneld in te voeren met als streefdatum 2016,

aangehouden

Van Gerven (SP)

verzoekt de regering, de uitzonderingen op dit verbod zo beperkt mogelijk te houden;

verzoekt de regering tevens, bij het toesturen van de brief aan de Kamer waarin deze uitzonderingen worden uitgewerkt, een inschatting te maken van de hoeveelheid middelen die hiermee vrijgesteld zouden worden

aangehouden

Van Gerven (SP)

verzoekt de regering, zich te herbezinnen op het uitzonderen van zogenoemde laagrisicomiddelen en de impact hiervan te laten bestuderen door het PBL

verworpen

Van Tongeren (PvdA)

verzoekt de regering om, alleen uitzonderingen op het verbod op glyfosaat toe te staan die voldoen aan de criteria goud en zilver van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer van de Stichting Milieukeur

aangenomen

Dossiernummer 27858, nr. 193 (nader gewijzigd) en 196:

Ouwehand (PvdD), Schouw (D66)

verzoekt de regering, de verkoop van glyfosaat aan particulieren per november 2015 te verbieden

aangenomen

Ouwehand (PvdD)

verzoekt de regering, per 2015 een verbod in te stellen op de verkoop van chemische bestrijdingsmiddelen voor particulieren

verworpen

De heer Lukas Florijn, ministerie I&M bericht ons het volgende: Opvallend was het aantal moties tégen de uitzondering van middelen op basis van laag-risicostoffen. Misschien bestond -ten onrechte- de indruk dat middelen als Roundup, Ultima, Cito en anderen zijn (of zullen worden) aangemerkt als laag-risicomiddelen. Het verbod op chemische onkruidbestrijding op verhardingen zou dan eenvoudig worden omzeild. Dat is allebei echter niet het geval. Op dit moment heeft het Ctgb geen middelen als laag-risicomiddelen voor verhardingen aangemerkt. Uiterlijk per november 2015 moeten verhardingen ‘niet-chemisch’ worden bestreden, dus zonder gebruik te maken van gewasbeschermingsmiddelen.

Nu moeten de maatregelen nog worden uitgevoerd:
– De heer Bas Knuttel zal een aantal mensen uit het ‘veld’ benaderen in verband met het oprichten van een Kennisplatform en uitvoering van een Innovatieagenda.
– Daarmee in verband: op korte termijn zullen zogenoemde Green Deals worden opgesteld om gebruik en risico’s te verminderen in situaties dat gewasbeschermingsmiddelen nog wel mogen worden toegepast.
– Maatregelen worden in wetgeving vastgelegd; inwerkingtreding zal naar verwachting ergens volgend jaar plaatsvinden.
– Informatiebijeenkomsten voor gemeentelijke terreinbeheerders over niet-chemische onkruidbestrijding op verhardingen zijn reeds gepland en zullen nog deze maand plaatsvinden.

Verslag stemmingen moties Duurzame gewasbescherming en bij het VSO Gewasbescherming buiten de landbouw: http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail.jsp?vj=2013-2014&nr=58&version=2

Moties ingediend bij het VSO Gewasbescherming buiten de landbouw: http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail.jsp?id=2014P03038

Aangehouden moties ingediend bij het debat over duurzame Gewasbescherming:
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail.jsp?id=2014P03039

Please follow and like us:
RSS