“Minister deelt zorg Fedecom”

fedecom

De minister van IenW antwoordt in haar schrijven van 10 juli jl., dat zij de zorg van Fedecom deelt over besluitvorming en implementatie van het wetsvoorstel dat medio april is ingediend bij de Tweede Kamer. Zij schrijft dat ondanks haar inspanningen, behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer en Eerste kamer voor het zomerreces van 2019, niet haalbaar is gebleken.

Hierdoor is de beoogde einddatum van de conversieperiode van 20 mei 2020 niet meer realistisch en zal worden gewijzigd naar een (later) bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

In overleg met Fedecom en de andere betrokken brancheverenigingen wil zij komen tot een nieuwe en goed werkbare invoertingstermijn. Overigens zal hierbij blijvend rekening moeten worden gehouden met het gegeven dat Nederland reeds door de Europese Commissie in gebreke is gesteld voor het niet tijdig implementeren van de Europese apk-richtlijn 2014/45/EU”.

Goedkeuring voertuigen breder dan 3,00 meter
De procedure om voor getrokken verwisselbare uitrustingsstukken, voertuigcategorie S, en mobiele machines met een breedte van meer dan 3,00 meter een goedkeuring te verkrijgen, zal worden geregeld middels een wijziging van de Regeling voertuigen. Haar voornemen is dat deze wijziging zo spoedig mogelijk zal worden doorgevoerd na bekrachtiging van het wetsvoorstel en op hetzelfde moment als de wet in werking zal treden.

Vooruitlopend op behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer heeft zij de RDW gevraagd om voorbereidingen, waaronder communicatie en voorlichting, op te starten in samenwerking met de betrokken branchepartijen en wegbeheerders.

Please follow and like us:
RSS