Leden Fedecom betwijfelen of impact corona voldoende kan worden opgevangen

fedecom

Omzetdaling verkopen tweede helft 2020 bijna 20%

De leveranciers van machines en techniek t.b.v. agro, groenbeheer en bedrijfslogistiek, geven aan last te hebben van de gevolgen van de corona-crisis. De traditionele piek van werkzaamheden in het voorjaar heeft de gevolgen van corona in de branche enigszins verzacht. Uit het recente tweede onderzoek blijkt dat de helft van de respondenten twijfelt of ze het zonder ondersteuning wel redden. 34% van de ondervraagden zegt op of onder de grens te zitten van voldoende eigen vermogen voor opvang van de corona-effecten.

Fedecom houdt sinds de uitbraak van corona de vinger aan de pols in de branche met o.a. ledenonderzoeken. Recent is de tweede peiling onder dealers en fabrikanten/importeurs gehouden. De resultaten geven een goed beeld van de huidige en verwachte impact en zijn representatief voor de branche.

Verkopen flink omlaag
42% van de ondervraagden verwacht de komende 3 maanden een omzetdaling van meer dan 10%. Dit is overigens minder pessimistisch dan 2 maanden geleden; toen verwachtte 76% een omzet- en order-daling van meer dan 10%.

De eerste schrik van een grote economische chaos is daarmee wat geluwd. De grootste impact hebben de coronamaatregelen op de verkoop van (gebruikte) machines; 37% van de fabrikanten/importeurs verwacht een afname met meer dan 10%, terwijl 31% van de dealers deze afname verwacht. Dealers hebben volgens de onderzoeksresultaten de terugvallende verkoop veelal nog enigszins kunnen compenseren met onderhouds-, reparatie- en service-activiteiten; de drukke voorjaarswerkzaamheden en de droogte spelen daarbij de belangrijkste rol. Overigens ondervindt 14% van de enquêtedeelnemers geen krimp, maar omzetgroei; deze zijn vooral te vinden in de segmenten groen- en tuinbouwtechniek. De impact van corona is groot, maar minder groot dan op basis van de eerste enquête werd verwacht.
Op basis van een projectie van deze enquête zou de geschatte omzetdaling in de branche in de tweede helft 2020 8 tot 10 procent bedragen en over het hele jaar ca. 5 procent. Overigens is in de branche de algemene opinie dat de daadwerkelijke effecten voor de bedrijven ook sterk afhangen van de ontwikkelingen op internationale markten van landbouwprodukten, het uitblijven van duidelijke regelgeving voor de agrosector en de droogte.

Maatregelen
De bedrijven hebben inmiddels de nodige maatregelen getroffen, vooral op het vlak van inzet van medewerkers in het bedrijf. De meest ingezette instrumenten zijn: verkleinen flexibele schil, werken in meerdere ploegen in de productie, vanuit huis werken en verkorting arbeidsweken. Momenteel leidt de crisis bij 90% van de fabrikanten en importeurs niet tot liquiditeitstekorten. Echter, 30% van de deelnemers verwacht wellicht en 10% verwacht zeker tegen een liquiditeitstekort aan te lopen in de tweede helft van het jaar. Daarenboven zegt 51% van de ondervraagden te twijfelen of men het zonder steunmaatregelen gaat overleven. 34% zegt ernstig te twijfelen of de gevormde reserves voldoende zijn om de crisis op te vangen; 4,5% zegt zeker over onvoldoende reserves te beschikken. Wat betreft de steunmaatregelen vindt de helft van de ondervraagden bankkrediet en voorfinanciering door leveranciers de meest wenselijke instrumenten, mits de acceptabele voorwaarden kennen. Een derde van de ondervraagden geeft de voorkeur aan loonbeheersing, uitstel belastingbetaling, flexibele inzet medewerkers en compensatie loonkosten. Inmiddels is 50% van de leden bekend met de Fedecom-checklist “Veilig Werken” en kan daar ook goed mee werken.

Ondernemerszin blijft
Ook is onderzocht wat corona doet met de kijk op de toekomst van het bedrijf. De ondernemerszin blijft hoog. 94% van de deelnemers denkt met geen of beperkte aanpassingen het bedrijf voort te kunnen zetten.

Please follow and like us:
RSS