Nieuws

Keuring bovengrondse opslagtanks voor 1 januari 2015

fedecom

In het Activiteitenbesluit  (de milieuwetgeving) is geregeld dat bovengrondse opslagtanks voor vloeibare brandstoffen en afgewerkte olie gekeurd worden volgens PGS 30. Dat betekent dat een tank binnen 15 jaar na installatie gekeurd moet worden.

In het kader van overgangsbeleid hebben bestaande bovengrondse opslagtanks (tanks die zijn opgericht voor 1 januari 2000) een keuringstermijn van 15 jaar gekregen. Alle bestaande tanks moeten dus uiterlijk 1 januari 2015 gekeurd zijn.

Echter, bovengrondse tanks die voor 1 januari 2000 in gebruik zijn genomen en die (door het ontbreken van een mangat of inspectieopening) niet volgens de PGS 30-normen gekeurd kunnen worden, moeten uiterlijk 1 januari 2015 buiten gebruik worden gesteld.

Dit gaat ook mechanisatiebedrijven aan met oude dieseltanks. Tank en afleverinstallatie moeten zijn voorzien van een KIWA tankcertificaat en een KIWA installatiecertificaat. Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemer om zich hierop voor te bereiden en de status van de bovengrondse opslagtank(s) na te gaan. Het is verstandig om de bovengrondse tanks tijdig te inventariseren en de tanks die niet meer voldoen aan de eisen te verwijderen. Dit houdt in dat de tank gereinigd dient te worden en vervolgens moet worden afgevoerd. Zowel reiniging als afvoer van een tank dient te geschieden door een door KIWA erkend bedrijf. Van het reinigen en afvoeren van een tank moet u altijd een bewijs van sanering en afvoer ontvangen.

Er zijn veel bedrijven die een dieselolietank kunnen leveren, maar slechts een beperkt aantal bedrijven zijn gecertificeerd voor het installeren van een dieselolietank en afleverinstallatie. De installatie van een nieuwe dieselolietank mag alleen worden uitgevoerd door een erkend installatiebedrijf en moet gebeuren volgens de beoordelingsrichtlijn BRL-K 903. Bij het in gebruik nemen van de tank krijgt u van het installatiebedrijf een KIWA  installatiecertificaat en een KIWA tankcertificaat.

Zo kunt u problemen bij eventuele milieucontroles voorkomen. Overigens kan bij calamiteiten de verzekeraar moeilijk doen omdat er sprake is van een niet goedgekeurde opslag van brandstof als de tank niet tijdig is gekeurd (of verwijderd).

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten