Gordelplicht op landbouwmachines

De campagne ‘TREKKER OP. GORDEL OM!’ is gestart om expliciet aandacht te vragen voor het dragen van de gordel op trekkers en motorrijtuigen in de sectoren landbouw en groen.

De gordelplicht is opgenomen in de arbocatalogussen Hoveniers & Groenvoorziening en Mechanisch Loonwerk. De Arbowetgeving stelt dat iemand niet van trekker/motorrijtuig of door de cabine wordt geslingerd door bijvoorbeeld een noodstop, alsook dat iemand niet onder trekker/motorrijtuig terechtkomt als deze kantelt. Een gordel in combinatie met een veiligheidscabine of een rolbeugel is de enige mogelijkheid om dit te voorkomen.

Staat het dus letterlijk in de Arbo- en/of wegenverkeerswet? Nee.

Is er sprake van een overtreding als er toch iets is misgegaan en de werknemer droeg geen gordel of de werkgever had geen gordel op de trekker gemonteerd? Ja. In artikel 7.17a van het Arbeidsomstandighedenbesluit staat:

. lid 1: ‘Mobiele arbeidsmiddelen waarop een of meer personen kunnen worden vervoerd, zijn zodanig uitgerust dat het gevaar voor deze personen tijdens het vervoer zoveel mogelijk wordt beperkt.’
. lid 4: ‘Indien het gevaar bestaat dat de te vervoeren personen bij kanteling of omslaan bekneld kunnen raken tussen de delen van het mobiele arbeidsmiddel en de grond, is een systeem geïnstalleerd waarmee zij kunnen worden tegengehouden.

Heb je een andere goede oplossing om dit soort ongevallen te voorkomen, dan mag dat ook. De oplossing moet wel minimaal net zo goed zijn als een gordel.

In de arbocatalogussen voor de Hoveniers & Groenvoorziening en het Mechanisch loonwerk staat:
. Voorzie zitplaatsen van veiligheidsgordels;
. Maak afspraken over het gebruik van de veiligheidsgordels.

Spreek met medewerkers af dat men de veiligheidsgordel in elk geval altijd draagt bij het rijden op de openbare weg en in risicovolle situaties met kantelgevaar, zoals bij het inkuilen, werkzaamheden op taluds en bij werkzaamheden langs het water.

Impressie van de flyer, zie ook https://www.zeroaccidents2020.nl/gordelom/

Please follow and like us:
RSS