Goedkeuringsplicht nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS)

Het wetsvoorstel dat momenteel voorligt bij de Tweede kamer omvat naast registratie, apk en snelheidsverhoging ook een goedkeuringsplicht voor motorrijtuigen met beperkte snelheid.

Op het moment van inwerkingtreding van de nieuwe wet- en regelgeving geldt ook voor  motorrijtuigen met beperkte snelheid het reguliere proces, respectievelijk de bestaande systematiek voor goedkeuring voor de eerste toelating tot de weg, inschrijving, tenaamstelling, kentekening, modificatie en uitschrijving. Voor deze voertuigen gelden dan typegoedkeuringseisen en individuele goedkeuringseisen. Die eisen sluiten zo veel mogelijk aan bij reeds in Europese regelgeving opgenomen eisen.

Voor MMBS’en komt er een relatief eenvoudige individuele goedkeuring. Deze goedkeuring omvat o.a. controle op conformiteit met de machinerichtlijn, aanwezigheid van een motorcertificaat, plaatsing van de verlichting, een remproef en controle van de banden. Verder wordt de Regeling voertuigen uitgebreid met permanente eisen in verband met de verhoging van de toegestane gebruikssnelheid tot 40 kilometer per uur en worden de permanente eisen aan de datum eerste toelating (DET) gerelateerd.

Na inwerkingtreding van de nieuwe wet- en regelgeving zal de voertuigcategorie motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS) worden vervangen met de introductie van de voertuigcategorie mobiele machines (MM). De voertuigcategorie MMBS zal via natuurlijke weg (sloop, export) uitfaseren.

NB. De huidige Regeling voertuigen omschrijft een motorrijtuig met beperkte snelheid als motorvoertuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 25 km/h, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, niet ingericht voor het vervoer van personen en ingericht voor het bij op korte afstand van elkaar gelegen plaatsen afleveren of ophalen van goederen; onder motorrijtuig met beperkte snelheid wordt mede verstaan:

  • motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, niet zijnde een landbouw- of   bosbouwtrekker of een bromfiets, niet ingericht voor het vervoer van personen en wel ingericht voor het uitvoeren van werkzaamheden   buiten wegen, aan wegen of aan werken op, in, langs en boven wegen;
  • motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, met niet meer dan acht zitplaatsen, de   bestuurderszitplaats niet meegerekend, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, dat een combinatie vormt met één of   meer aanhangwagens die zijn ingericht voor het vervoer van personen;
Please follow and like us:
RSS