Nieuws

De Miljoenennota 2016 door de ogen van Fedecom

Dinsdag 15 september is de Miljoenennota gepresenteerd. Naar verwachting groeit de Nederlandse economie dit jaar met 2% en in 2016 met 2,4%. Het Kabinet is met deze begroting in de uitdeelstand. Economisch gezien kunnen we de 5 miljard lastenverlichting voor arbeid veel beter investeren in verdere groei van de economie.

Verdere lastenverlichting voor het bedrijfsleven, het verkleinen van de verschillen tussen bruto en netto, het verbeteren van ons belastingstelsel, het stimuleren van innovatie, etc. Economische vooruitgang wordt altijd aangewakkerd door innovatie. En voor dat laatste zijn weer investeringen nodig. Daarom moet er niet alleen over het MKB gepraat worden, maar vooral ook mét. Want dat kan net het duwtje zijn om de banen- en groeimotor van Nederland, het MKB, echt aan het draaien te krijgen. En dan komen investeringen echt los!

Kernpunten voor de techniek en mechanisatie branche

 • De zelfstandigenaftrek blijft gehandhaafd en het budget voor innovatie blijft minimaal op peil. Al met al wordt er nog wel net iets te weinig gedacht aan het herstel van de verdienkracht van het MKB.
 • Investeringen om grote schade of wateroverlast als gevolg van klimaatveranderingen te voorkomen blijven wel een belangrijk aandachtspunt binnen de begroting voor de komende jaren. Hierin liggen kansen voor de branche.
 • In de Miljoenennota wordt niet expliciet ingegaan op oplossingen voor de huidige problematiek van de melkveehouderij en varkenshouderij. Deze knelpunten zullen met name binnen Europa aangepakt moeten worden.
 • Door verschillende maatregelen houden werkenden in 2016 netto meer over van hun bruto loon. Dit zou moeten leiden tot méér uitgaven en dat moet weer banen opleveren en een sterkere motivatie om te (blijven) werken.
 • Vanaf 2016 gaan S&O (speur- en ontwikkelingswerk) afdrachtsvermindering (WBSO) en Research en Development aftrek (RDA) samen verder als “S&O afdrachtvermindering”. De voordelen hiervan: eenvoudiger regeling en meer zekerheid vooraf over het fiscale voordeel.
 • Men wil uitbreiding betaald verlof partners bij geboorte kind van 2 naar 5 dagen. Voor de hiermee gemoeide kosten zit in de overheidsbegroting een voorziening vanaf 2017. De kosten hoeven dus niet door de werkgever te worden betaald.
 • Het gebruikelijkheidscriterium van de werkkostenregeling wordt scherper geformuleerd.
 • Verhoging premies WW (awf) van 2,07% naar 2,48% en Arbeidsongeschiktheid van 5,25% naar 5,91%. De inkomensafhankelijke zorgverzekeringspremie daalt van 6,95% naar 6,75%, echter voor ondernemers zelf stijgt deze juist (van 4,85% naar 5,50%).
 • De voorgenomen bezuiniging van 2% op het Groen onderwijs wordt komend jaar niet doorgevoerd.
 • In 2016 wordt invulling gegeven aan de onderliggende besluiten van de Omgevingswet. Aangezien de uitwerking hiervan effecten heeft op de ontwikkelingsmogelijkheden van mechanisatiebedrijven, zowel wat betreft de eigen bedrijfslocatie als activiteiten daarbuiten, zal Fedecom dit proces constructief en kritisch volgen.
 • Wat betreft de melkveehouderij is het afwachten hoe de fosfaatrechten ingevoerd gaan worden.
 • Het ministerie wil 80% weidegang voor koeien realiseren via afspraken met het bedrijfsleven.
 • Ambities m.b.t. vergroening en verduurzaming blijven ongewijzigd. In 2016 wordt de voortgang van het Energieakkoord bekeken.
 • Aan het mestbeleid geeft de overheid in 2016 ruim 9,3 miljoen euro uit. Dit wordt voor het grootste deel besteed aan de financiering van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid. Vanuit het mestbeleid verwacht de overheid 7,2 miljoen euro aan boete-inkomsten.
 • Nieuwe normen voor waterveiligheid worden vastgelegd, maatregelen voor de zoetwaterbeschikbaarheid worden opgesteld, waterrobuuste en klimaatbestendige (her)ontwikkeling van steden en dorpen worden op de agenda gezet.

Een volledig overzicht inclusief een uitgebreidere uitwerking van bovenstaande kernpunten is te vinden in dit PDF-document.

Secretariaat Fedecom (met dank aan Metaalunie en Cumela).

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten