Meest gestelde vragen – Fabrikanten

Disclaimer
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze pagina worden ontleend. Hoewel Fedecom zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze kennisbank en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Fedecom wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze kennisbank uitdrukkelijk van de hand.

Fabrikanten

Vraag Antwoord
1. Op welke wijze is de nieuwe wetgeving m.b.t. goedkeuringsplicht landbouwvoertuigen bekend gemaakt? Via de Staatscourant is/wordt nieuwe wet- en regelgeving gepubliceerd.
Fedecom heeft voor haar leden diverse themabijeenkomsten georganiseerd.
2. Vanaf wanneer geldt deze goedkeuringsplicht? Vanaf 1 januari 2018 moeten nieuwe landbouwvoertuigen, trekkers en aanhangwagens, zijn goedgekeurd voor het rijden op de openbare weg.
3. Welke wetgeving beschrijft deze goedkeuringsplicht? De zogenaamde Regeling Voertuigen, Regeling tot uitvoering van de hoofdstukken III en VI van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 3.1, zie
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2018-05-20
4. Waarom is deze wetgeving op zo´n korte termijn van kracht geworden in Nederland? Op 6 december 2017 meldde het ministerie van Infrastructuur en Water dat op juridische gronden NL moet voldoen aan specifieke eisen van de Europese Verordening 167/2013. Eén van de gronden betreft het feit dat NL tot recent voor deze voertuig categorieën geen wettelijk goedkeuringsplicht kende.
5. Vanwaar deze nieuwe eisen? De Nederlandse nieuwe eisen zijn gebaseerd op de Europese Verordening 167/2013. Deze Verordening verplicht EU landen dat trekkers, aanhangers en voertuigcombinaties integraal voldoen aan nieuwe eisen betreffende veiligheid waaronder remmen, koppelingen, verlichting en markeringen.
6. Voor welke voertuigen geldt deze wetgeving? Landbouw- of bosbouwtrekker: voertuig van de voertuigcategorie T (trekker op wielen) of C (trekker op rupsen), dat voornamelijk voor tractiedoeleinden is bestemd en in het bijzonder is ontworpen voor het trekken, duwen, dragen of in beweging brengen van bepaalde verwisselbare uitrustingsstukken of landbouw- of bosbouwaanhangwagens.
Aanhangwagen: voertuig dat is bestemd om aan een motorvoertuig te worden gekoppeld:
– voertuigcategorie R, zijnde een in de landbouw of bosbouw gebruikte aanhangwagen die voornamelijk is bestemd voor transport, b.v. een kipper;
– voertuigcategorie S, zijnde een in de landbouw of bosbouw gebruikte aanhangwagen met een werktuigfunctie, ook wel genoemd een ‘verwisselbaar getrokken uitrustingsstuk’, b.v. een oprolpers.
7. Wie verstrekt een goedkeuring? In Nederland verstrekt de RDW:
– een individuele goedkeuring (één machine),
– een nationale kleine serie typegoedkeuring of
– een Europese typegoedkeuring.
Europese typegoedkeuringen kunnen worden verstrekt door alle erkende goedkeuringsinstanties in Europa.
8. Hoe vraagt een fabrikant een goedkeuring aan? Aanvraag keuringsafspraak land- of bosbouwvoertuig, zie website RDW.
https://www.rdw.nl/zakelijk/formulieren/aanvraag-keuringsafspraak-land–of-bosbouwvoertuig
9. Wat zijn de belangrijkste technische wijzigingen/eisen in relatie tot goedkeuringsplicht vanaf 1 januari 2018? De belangrijkste nieuwe technische eisen:
Trekker:
– Tweeleiding remsysteem (hydrauliek of pneumatiek)
Aanhangwagen:
– Losbreekreminrichting
– Tweeleidingremsysteem (hydrauliek of pneumatiek)
– Remvertraging 5 m/s2 (< 30 km/u = 3,5 m/s2)
– Remmen op minimaal 2 wielen van iedere as > 30 km/u
– Automatische lastafhankelijke remkrachtregeling
– Stootbalk voertuigcategorie R
– Oplooprem toegestaan voor R/S ≤ 8.000 kg
– Uitstekende/scherpe delen
10. Waar vindt de fabrikant de betreffende NL wetgeving? De zogenaamde Regeling Voertuigen, Regeling tot uitvoering van de hoofdstukken III en VI van de Wegenverkeerswet 1994, zie website.
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2018-05-20
De wijze van keuren vanaf 1 juli 2017 vind u op de website van de RDW.
https://www.rdw.nl/zakelijk/branches/bedrijven/individuele-goedkeuring-aanvragen/land-en-bosbouwvoertuigen
11. Kan elke fabrikant een goedkeuring verkrijgen? Elke fabrikant kan een goedkeuring verkrijgen voor een individuele machine.
Voor het verkrijgen van een nationale kleine serie typegoedkeuring of een Europese typegoedkeuring dient de fabrikant te beschikken over een verklaring Conformity of Production (CoP).
12. Hoe verkrijgt een fabrikant een CoP? De fabrikant kan een verklaring ´Conformity of Production´ aanvragen bij de RDW. Zo´n aanvraag moet worden vergezeld van een beschreven kwaliteitssysteem. Zie https://www.rdw.nl/zakelijk/branches/fabrikanten-en-importeurs/typegoedkeuring-aanvragen/typegoedkeuring-van-componenten/toezicht-op-het-productieproces
13. Welke eisen worden gesteld aan een Europese typegoedkeuring, om toegelaten te worden tot alle Europese landen? Voor een Europese typegoedkeuring moeten voertuigen voldoen aan EU Verordening 167/2013, alsook de gedelegeerde Verordeningen:
– 1322/2014
– 2015/96
– 2015/68
– 2015/208
– 2015/504
14. Kan RDW een Europese typegoedkeuring verstrekken? Ja.
15. Mag ik zelf het land én keuringsinstantie kiezen dat een Europese goedkeuring verstrekt? Ja, mits de keuringsinstantie een erkende status heeft.
16. Mogen nieuwe voertuigen bouwjaar 2017 of eerder nog zonder goedkeuring op de NL markt wordt geplaatst? Neen.
17. Kan een buitenlands EU/EVA-bewijs van toelating tot de weg (kentekenbewijs/goedkeuringsbewijs) worden omgezet naar nationale goedkeuring? Ja, de RDW toetst of de documenten overeenstemmen met de NL eisen.
Kosten: vanaf € 81 (mits 1:1)
18. Wat zijn de kosten van het individueel (goed)keuren bij de RDW? Kosten: vanaf € 162 (mits testrapporten/certificaten voorhanden zijn)
19. Wie is verantwoordelijk voor het laten goedkeuren van een landbouwvoertuig. De klant mag verwachten dat het product voldoet aan alle productveiligheidsregelgeving en dat het te leveren product derhalve ook moet zijn voorzien van (type)goedkeuring.
Ook de dealer/wederverkoper mag verwachten dat alle aan hem geleverde producten voldoen aan alle relevante wetgeving én dus zijn voorzien van een (type)goedkeuring.
De “fabrikant” behelst in de Verordening 167/2013 alle partijen in de keten die, ongeacht of deze betrokken is bij alle fasen van ontwerp en bouw, verantwoordelijk zijn voor een goedkeuring.
20. Wie handhaaft de goedkeuringsplicht in relatie tot het op de markt plaatsen? In Nederland ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) erop toe dat er geen verkeersproducten te koop worden aangeboden die niet door de Europese Unie (NL) zijn goedgekeurd, voor zover ze over zo’n goedkeuring moeten beschikken. Met een goedkeuring voldoen die producten aan bepaalde veiligheids- en milieuvoorschriften. Doen ze dat niet, dan mogen ze niet te koop worden aangeboden.
De partij die had moeten keuren, kan een sanctie opgelegd krijgen.
21. Wie handhaaft de goedkeuringsplicht in relatie tot het rijden op de openbare weg? De politie, op basis van Artikel 33 Wegenverkeerswet 1994 juncto artikel 3.1 Regeling Voertuigen is het verboden om de openbare weg te gebruiken met een niet goedgekeurd voertuig dat op basis van artikel 3.1 Regeling Voertuigen moet zijn goedgekeurd. Er kan dus verbaliserend worden opgetreden. Als er wordt gecontroleerd dan volstaat het op dit moment dat men achteraf kan aantonen dat een voertuig is toegelaten.
22. Wat is de definitie van de openbare weg? De Wegenverkeerswet 1994 beschrijft: ‘alle voor het openbaar verkeer opstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten’.
Let op: vrij toegankelijke erven zijn in deze ook openbare weg.
23. Wie is verantwoordelijk voor het leveren van een veilig voertuig? Productaansprakelijkheid ziet toe op een (veiligheids)gebrek in het product dat zich verwezenlijkt heeft. Daarvoor is niet doorslaggevend of het product al dan niet is goedgekeurd. Van belang is slechts of achteraf bezien een gebrek in het product zat. Op dat moment zijn alle producenten aansprakelijk voor de geleden letselschade.
24. Is deze nieuwe wetgeving ook van kracht voor nieuwe zelfrijdende machines? Neen.
25. Als ik een voertuig met een goedkeuring aanpas, vervalt dan de goedkeuring? Als u een wijziging aanbrengt aan een voertuig, kan het zijn dat de RDW het voertuig moet (her)keuren. In hoofdstuk 6 van de Regeling Voertuigen kunt u nakijken of u de wijziging die u aanbrengt moet laten keuren.
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2018-05-20#Hoofdstuk6
26. Waar kan ik terecht bij vragen aan de RDW? info@rdw.nl
Of m.b.t. landbouwvoertuigen de RDW keuringsstations:
– Almelo
– Zwolle
– Roosendaal
– Veldhoven
27. Het maximum laad gewicht van de aanhanger is minder dan 750 kg, gelden al deze regels dan ook? Ja, elke aanhanger, op de markt geplaatst vanaf 1 januari 2018, moet zijn goedgekeurd.
Nee, niet al de regels gelden voor aanhangers met een maximaal toelaatbaar beladen massa van minder dan 750 kg, waaronder een rem. Wel geldt de hulpkoppeling en de losbreekreminrichting
In Nederland verzorgt RDW deze goedkeuring.
28. Wat is het verschil tussen goedkeuringsplicht en toelatings(goed)keuring? Met de goedkeuringsplicht en toelatings(goed)keuring bedoelen we feitelijk hetzelfde.
De goedkeuringsplicht is verplicht om op de openbare weg te mogen rijden, oftewel verplicht om toegelaten te worden tot het rijden op de openbare weg.

Lees ook de andere vragen & antwoorden:
Algemeen >>
Bestuurders >>
Eigenaren >>
Dealers/wederverkopers >>

Staat uw vraag er niet tussen? Stel uw vraag hieronder.