Meest gestelde vragen – Dealers

Disclaimer
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze pagina worden ontleend. Hoewel Fedecom zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze kennisbank en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Fedecom wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze kennisbank uitdrukkelijk van de hand.

Dealers/wederverkopers

Vraag Antwoord
1. Welke verantwoordelijkheid heeft de dealer/wederverkoper in relatie tot de goedkeuringsplicht landbouwvoertuigen, geldend vanaf 1 januari 2018? De klant mag verwachten dat het product voldoet aan alle productveiligheidsregelgeving en dat het te leveren product derhalve ook moet zijn voorzien van (type)goedkeuring.
Ook de dealer/wederverkoper mag verwachten dat alle aan hem geleverde producten voldoen aan alle relevante wetgeving én dus zijn voorzien van een (type)goedkeuring.
De “fabrikant” behelst in de Verordening 167/2013 alle partijen in de keten die, ongeacht of deze betrokken is bij alle fasen van ontwerp en bouw, verantwoordelijk zijn voor een goedkeuring.
2. Voor welke voertuigen geldt deze wetgeving? Landbouw- of bosbouwtrekker: voertuig van de voertuigcategorie T (trekker op wielen) of C (trekker op rupsen), dat voornamelijk voor tractiedoeleinden is bestemd en in het bijzonder is ontworpen voor het trekken, duwen, dragen of in beweging brengen van bepaalde verwisselbare uitrustingsstukken of landbouw- of bosbouwaanhangwagens.
Aanhangwagen: voertuig dat is bestemd om aan een motorvoertuig te worden gekoppeld:
– voertuigcategorie R, zijnde een in de landbouw of bosbouw gebruikte aanhangwagen die voornamelijk is bestemd voor transport, b.v. een kipper;
– voertuigcategorie S, zijnde een in de landbouw of bosbouw gebruikte aanhangwagen met een werktuigfunctie, ook wel genoemd een ‘verwisselbaar getrokken uitrustingsstuk’, b.v. een oprolpers.
3. Wie handhaaft de goedkeuringsplicht in relatie tot het op de markt plaatsen? In Nederland ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) erop toe dat er geen verkeersproducten te koop worden aangeboden die niet door de Europese Unie (NL) zijn goedgekeurd, voor zover ze over zo’n goedkeuring moeten beschikken. Met een goedkeuring voldoen die producten aan bepaalde veiligheids- en milieuvoorschriften. Doen ze dat niet, dan mogen ze niet te koop worden aangeboden.
De partij die had moeten keuren, kan een sanctie opgelegd krijgen.
4. Wie handhaaft de goedkeuringsplicht in relatie tot het rijden op de openbare weg? De politie, op basis van Artikel 33 Wegenverkeerswet 1994 juncto artikel 3.1 Regeling Voertuigen is het verboden om de openbare weg te gebruiken met een niet goedgekeurd voertuig dat op basis van artikel 3.1 Regeling Voertuigen moet zijn goedgekeurd. Er kan dus verbaliserend worden opgetreden. Als er wordt gecontroleerd dan volstaat het op dit moment dat men achteraf kan aantonen dat een voertuig is toegelaten.
5. Wie is verantwoordelijk voor het leveren van een veilig voertuig? Productaansprakelijkheid ziet toe op een (veiligheids)gebrek in het product dat zich verwezenlijkt heeft. Daarvoor is niet doorslaggevend of het product al dan niet is goedgekeurd. Van belang is slechts of achteraf bezien een gebrek in het product zat. Op dat moment zijn alle producenten aansprakelijk voor de geleden letselschade. Zie ook antwoord op vraag 1.
6. Als de dealer een voertuig met een goedkeuring aanpast, vervalt dan de goedkeuring? Als u een wijziging aanbrengt aan een voertuig, kan het zijn dat de RDW het voertuig moet (her)keuren. In hoofdstuk 6 van de Regeling Voertuigen kunt u nakijken of u de wijziging die u aanbrengt moet laten keuren.
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2018-05-20#Hoofdstuk6
Let op: door het modificeren van een voertuig (of machine) wordt de dealer/wederverkoper in juridische zin fabrikant met alle bijbehorende verantwoordelijkheden, zowel m.b.t. goedkeuring als CE.
7. Waar vindt de dealer/wederverkoper informatie m.b.t. de verantwoordelijkheid fabrikanten landbouwvoertuigen? Zie de Fedecom website, doelgroep fabrikanten:
https://www.fedecom.nl/kenniscentrum/dossier-machine-eisen-veiligheid/meest-gestelde-vragen-fabrikanten/ 
8. Indien de klant geen gebruik maakt van de openbare weg, geldt dan ook de goedkeuringsplicht? Nee, de goedkeurplicht is gekoppeld aan het rijden op de openbare weg.
Let op: definitie ‘openbare weg’ zie antwoord 9.
9. Wat is de definitie van de openbare weg? De Wegenverkeerswet 1994 beschrijft: ‘alle voor het openbaar verkeer opstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten’.
Let op: vrij toegankelijke erven zijn in deze ook openbare weg.
10. Waar kan ik terecht bij vragen aan de RDW? info@rdw.nl
Of m.b.t. landbouwvoertuigen de RDW keuringsstations:
– Almelo
– Zwolle
– Roosendaal
– Veldhoven
Zie website RDW:
https://www.rdw.nl/over-rdw/contact/keuringsstations
11. Is deze nieuwe wetgeving ook van kracht voor nieuwe zelfrijdende machines? Neen.
12. Wat zijn de belangrijkste technische wijzigingen/eisen in relatie tot goedkeuringsplicht vanaf 1 januari 2018? De belangrijkste nieuwe technische eisen:
Trekker:
– 2-leiding remsysteem (hydrauliek of pneumatiek)
Aanhangwagen:
– Losbreekreminrichting
– Tweeleidingremsysteem (hydrauliek of pneumatiek)
– Remvertraging 5 m/s2 (< 30 km/u = 3,5 m/s2)
– Remmen op minimaal 2 wielen van iedere as > 30 km/u
– Automatische lastafhankelijke remkrachtregeling
– Stootbalk voertuigcategorie R
– Oplooprem toegestaan voor R/S ≤ 8.000 kg
– Uitstekende/scherpe delen
13. Waar kan ik informatie krijgen waar bepaalde landbouwvoertuigen specifiek aan moeten voldoen? Fedecom bereidt een handboek voor, dat praktische informatie en/of verwijzing bevat betreffende de technische eisen aan trekkers en aanhangers.
Zie ook de Fedecom website met specifieke informatie voor fabrikanten: https://www.fedecom.nl/kenniscentrum/dossier-machine-eisen-veiligheid/meest-gestelde-vragen-fabrikanten/
14. Mag ik als dealer/wederverkoper in 2018 een trekker of aanhangwagen verkopen zonder goedkeuring? Neen.
15. Het maximum laad gewicht van de aanhanger is minder dan 750 kg, gelden al deze regels dan ook? Ja, elke aanhanger, op de markt geplaatst vanaf 1 januari 2018, moet zijn goedgekeurd.
Nee, niet al de regels gelden voor aanhangers met een maximaal toelaatbaar beladen massa van minder dan 750 kg, waaronder een rem. Wel geldt de hulpkoppeling en de losbreekreminrichting
In Nederland verzorgt RDW deze goedkeuring.
16. Wat is het verschil tussen goedkeuringsplicht en toelatings(goed)keuring? Met de goedkeuringsplicht en toelatings(goed)keuring bedoelen we feitelijk hetzelfde.
De goedkeuringsplicht is verplicht om op de openbare weg te mogen rijden, oftewel verplicht om toegelaten te worden tot het rijden op de openbare weg.
17. Hoe kan ik voor een trekker een kenteken aanvragen met voorhanden Certificate of Production? Aanvragen in België: https://www.belgium.be/nl/mobiliteit/Voertuigen/inschrijving
Aanvragen GV (grensverkeer) kenteken bij RDW in NL:
https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/auto/het-kentekenbewijs/bijzondere-kentekenbewijzen/grensverkeerkenteken
NB: voor rijden in Nederland is er nog geen kentekenplicht én ook geen mogelijkheid om een kenteken aan te vragen, anders dan een GV-kenteken.

Lees ook de andere vragen & antwoorden:
Algemeen >>
Bestuurders >>
Eigenaren >>
Fabrikanten >>

Staat uw vraag er niet tussen? Stel uw vraag hieronder.