FAQ’s: alle vragen en antwoorden over registratie en kentekenen

Met het wijzigen van de Wegenverkeerswet met ingang van 1 januari 2021 wijzigen de rechten en plichten die gelden voor (land)bouwvoertuigen op de openbare weg.

De wijzigingen betreffen goedkeuren, registreren, kentekenplaat, de maximum rijsnelheid van 40 km/u en de APK. Voor de diverse (land)bouwvoertuigen gelden de onderscheidende rechten en plichten, alsook uitzonderingen of vrijstellingen.

De implementatie van de wijzigingen van de Wegenverkeerswet vraagt expliciet aandacht van de eigenaren van (land)bouwvoertuigen, alsook van fabrikanten, importeurs, dealer- en servicebedrijven en handelaren.

Hieronder zijn vragen en antwoorden beschreven ter verduidelijking van de aanstaande wijzigingen in de Wegenverkeerswet en de impact op bedrijfsprocessen.

Deze informatie is opgesteld met dank aan RDW voor hun kennis en het beschikbaar stellen van materialen van de voorlichtingscampagne.

Heeft u een vraag die niet in deze lijst staat of wenst u nadere informatie, mail dan naar secretariaat@fedecom.nl

Aan de teksten in deze FAQ’s kunnen geen rechten worden ontleend
© Fedecom

 1. Registratie en kentekenplicht

  Welke elementen omvat de gewijzigde Wegenverkeerswet?

  De gewijzigde Wegenverkeerswet omvat:

  . registratieplicht voor:
  – landbouw- of bosbouwtrekkers
  – motorrijtuigen met beperkte snelheid
  – mobiele machines (nieuwe voertuigcategorie vanaf 1 januari 2021)
  – landbouw- of bosbouwaanhangwagens
  – verwisselbare getrokken uitrustingsstukken;

  . kentekenplaatplicht voor alle (land)bouwvoertuigen vanaf 1 januari 2025;

  . het verhogen van de toegestane rijsnelheid van 25 naar 40 km/u;

  . een apk-plicht voor land- of bosbouwtrekkers met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/u, m.i.v. 1 mei 2021;

  . het (op termijn) instellen van één loket ontheffingen bij de RDW bij overschrijdende afmetingen en/of aslasten van het voertuig.

  Welke onderscheidende (land)bouwvoertuigcategorieën vallen onder deze wet?

  Benaming                                                                   Afkorting           Categorie

  . landbouw- of bosbouwtrekker                           LBT                      T, op wielen; C, op rupsen

  . motorrijtuig met beperkte snelheid                   MMBS                Z  t/m 31.12.2020

  . mobiele machine                                                    MM                     U m.i.v. 1.1.2021

  . landbouw- of bosbouwaanhangwagen              LBTA                   R, transport

  . verwisselbare getrokken uitrustingsstuk           LBTA                   S, werktuig

  N.B. Enkele specifieke (land)bouwvoertuigen zijn uitgezonderd van de registratie- en kentekenplaatplicht!

  Plichten met ingang van 1 januari 2021?

  a. Na 1 januari 2021 in gebruik
  Met ingang van 1 januari 2021 wordt de registratie- en kentekenplaatplicht ingevoerd voor de
  volgende voertuigen als ze na deze datum in gebruik worden genomen:
  • land- of bosbouwtrekkers ongeacht de maximumconstructiesnelheid;
  • mobiele machines;
  • land- of bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken boven de 750 kg
  ongeacht de maximumconstructiesnelheid.
  Nieuwe voertuigen moeten eerst zijn goedgekeurd voordat ze kunnen worden geregistreerd.

  b. Vóór 1 januari 2021 in gebruik
  De volgende voertuigen moeten vanaf 1 januari 2021 aan de registratieplicht voldoen als ze
  voor die datum op de weg zijn gekomen:
  • land- of bosbouwtrekkers, ongeacht de maximumconstructiesnelheid;
  • MMBS’en, met een maximumconstructiesnelheid van 6 km/h of meer;
  • land- of bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken als de
  maximumconstructiesnelheid hoger is dan 25 km/u of als ze ontheffingsplichtig zijn.

  Is er voor een voertuig een ontheffing nodig of wordt er sneller mee gereden dan 25 km/u, dan
  moet er ook een kentekenplaat op het voertuig. Met ingang van 1 januari 2025 moeten alle
  geregistreerde voertuigen verplicht een kentekenplaat voeren.
  Land- en bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken waarvoor
  geen ontheffing nodig is en met een maximumconstructiesnelheid van 25 km/u, hoeven niet
  te worden geregistreerd en voorzien van een kentekenplaat. Ook na 31 december 2024 hoeven
  deze voertuigen geen eigen kentekenplaat te voeren.

  Het registreren van een vóór 1 januari 2021 in gebruik genomen voertuig kan via de website van de RDW. Online registreren is mogelijk van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Na 31 december 2021 is registratie via de website niet meer mogelijk. Dan moet een voertuig worden beoordeeld door de RDW om in aanmerking te komen voor registratie.

  Wie dient het (land)bouwvoertuig, in gebruik vóór 1 januari 2021, te registreren?

  De eigenaar van het (land)bouwvoertuig in gebruik dient de registratie zelf te verzorgen.

  Hoe is de openbare weg gedefinieerd?

  Voor de betekenis van het begrip weg wordt verwezen naar de Wegenverkeerswet. In deze wet is het begrip ‘weg’ gedefinieerd als “alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten”.
  Dit betekent dat ook erven, parkeerterreinen en bedrijfsterreinen die niet zijn afgesloten voor het openbaar verkeer onder de definitie van openbare weg vallen.

  Voor registratie is het voertuigidentificatienummer vereist, waar vind ik deze?

  Voor registratie dient het (land)bouwvoertuig een uniek nummer te hebben, deze vindt u op de constructieplaat en/of is ingeslagen in het chassis.

  Het voertuig beschikt niet over een voertuigidentificatienummer, wie kan dit verzorgen?

  Op een nieuwe voertuig verzorgt de fabrikant dat deze is voorzien van een uniek nummer. Voor voertuigen in gebruik kan de RDW alsnog een voertuigidentificatienummer verzorgen en inslaan in het chassis.

  Mijn voertuig heeft een GV-kentekenplaat, dien ik deze (nogmaals) te registreren?

  Voertuigen met een GV-kentekenplaat zijn geregistreerd, maar het betreft een persoonsgebonden kentekenplaat. Reguliere kentekenplaten zijn voertuig gebonden, dus het voertuig in gebruik met een GV-kentekenplaat dient op naam te worden gesteld. Het tenaamstellen van het voertuig in gebruik met een GV-kentekenplaat kost € 10,40. Vanaf 1 januari 2021 worden geen nieuwe GV-kentekenplaten uitgegeven.

  Wanneer dient een (land)bouwvoertuig verplicht te zijn voorzien van een kentekenplaat?

  De volgende (land)bouwvoertuigen dienen te zijn voorzien van een kentekenplaat:
  . Nieuwe voertuigen op de markt geplaatst vanaf 1 januari 2021.
  . Voertuigen op de markt geplaatst vóór 1 januari 2021 en de bestuurder/eigenaar:
  – sneller wil rijden dan 25 km/u met het voertuig of een combinatie van voertuigen;
  – een ontheffing wil aanvragen o.b.v. afmetingen en/of aslasten;
  – in het buitenland rijdt.
  . Let op: alle geregistreerde (land)bouwvoertuigen op de openbare weg dienen m.i.v. 1 januari 2025
  te zijn voorzien van een kentekenplaat!

  Waar kan een kentekenplaat worden verkregen?

  De kentekenplaat kan worden aangevraagd bij een erkende kentekenplaat fabrikant, bij het aanreiken van de kentekenplaatcard gegevens.

  De maximumconstructiesnelheid van een (landbouw)voertuig?

  a. Wat is de definitie van maximumconstructiesnelheid?
  Maximum snelheid dat een voertuig kan halen, beperkt door eigenschappen van de constructie van het voertuig en/of de motor.
  Oftewel de technisch verantwoorde maximum rijsnelheid van een voertuig, hetgeen geen relatie heeft van de toegestane rijsnelheid op de openbare weg.

  b. Wie bepaalt de maximumconstructiesnelheid?
  Type goedgekeurde voertuigen beschikken over een ‘Certificaat van Overeenstemming’ (CvO), af fabrikant; individuele voertuigen beschikken over een ‘Individueel Goedkeuringscertificaat’ (IGC) van de RDW. Hierop staat de maximumconstructiesnelheid vermeld.

  Geldt de registratieplicht ook voor oldtimers?

  Ja, de registratieplicht geldt voor alle trekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid op de openbare weg, ongeacht hun bouwjaar of hun status als oldtimer.

  Wat gebeurt er met de voertuiggegevens die eenmaal zijn geregistreerd?

  Voor gekentekende motorrijtuigen geldt de verzekeringsplicht. Het voertuigregister van de RDW wordt gekoppeld aan het register verzekeringen. De boete ‘onverzekerd rijden’ is € 600.

  Waar vind ik meer algemene informatie over het registreren?

  Meer informatie over de registratieplicht vindt u op www.rdw.nl/registreren.
  Hier vindt u ook de RDW factsheets:
  . Factsheet Algemeen
  . Factsheet Fabrikant
  . Factsheet Importeur
  . Factsheet Dealer – Handelaar
  . (Factsheet APK 3 (trekker) is in voorbereiding)

  Wordt de wetswijziging t.z.t. geëvalueerd?

  Ja, het ministerie van IenW verzorgt de evaluatie van deze wetswijziging in 2025 , met een nulmeting in 2020. Het betreft o.a. het implementatietraject, de lasten (euro’s) en de veiligheid in het verkeer.

  Mijn vraag staat niet op deze lijst, bij wie kan ik mijn vraag indienen?

  Voor vragen of nadere informatie kunt u mailen naar secretariaat@fedecom.nl

  2. Nieuwe (land)bouwvoertuigen in gebruik vanaf 1 januari 2021
  Voor welke nieuwe (land)bouwvoertuigen geldt vanaf 1 januari 2021 de registratie- en kentekenplaat-plicht?

  De registratie- en kentekenplaatplicht geldt vanaf 1 januari 2021 voor de volgende
  (land)bouwvoertuigen als deze na deze datum in gebruik worden genomen:
  • land- of bosbouwtrekkers ongeacht de maximumconstructiesnelheid;
  • mobiele machines;
  • land- of bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken
  boven de 750 kg ongeacht de maximumconstructiesnelheid.

  Let op:
  a. Nieuwe voertuigen moeten zijn goedgekeurd voordat ze kunnen worden geregistreerd.
  b. Voor het goedkeuringstraject zie hoofdstuk 7.
  c. Voor de voertuigen die zijn uitgezonderd zie hoofdstuk 4.

  Wie dient het (land)bouwvoertuig, in gebruik vanaf 1 januari 2021, te registreren en voorzien van een kentekenplaat?

  De leverancier van het (land)bouwvoertuig in gebruik dient de registratie te verzorgen, afhankelijk van het gebruik dient het voertuig ook worden voorzien van een kentekenplaat.

  3. (Land)bouwvoertuigen in gebruik voor 1 januari 2021
  Welke (land)bouwvoertuigen voertuigen moeten vanaf 1 januari 2021 aan de registratieplicht voldoen als ze vóór die datum in gebruik zijn genomen?

  De volgende voertuigen moeten vanaf 1 januari 2021 aan de registratieplicht voldoen als ze vóór die datum in gebruik zijn genomen:
  • Land- of bosbouwtrekker, ongeacht de maximumconstructiesnelheid;
  • Motorrijtuig met beperkte snelheid met een maximumconstructiesnelheid ≥ 6 km/u;
  • Land- of bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken als
  de maximumconstructiesnelheid hoger is dan 25 km/u of als deze ontheffing plichtig zijn
  op grond van afmetingen en/of aslasten.

  Wanneer dient een (land)bouwvoertuig in gebruik vóór 1 januari 2021 te zijn geregistreerd?

  Voor (land)voertuigen in gebruik vóór 1 januari 2021, en waarmee de eigenaar op de openbare weg rijdt, geldt de registratieplicht. De eigenaar heeft de gelegenheid om het administratief registreren te regelen, voor een speciaal tarief van € 18,00, van 1 januari tot en met 31 december 2021. Registreren na 31 december 2021, dan moet een voertuig worden beoordeeld door de RDW om in aanmerking te komen voor registratie én geldt het reguliere registratietarief (tarief 2020 is € 51,10).

  Wie dient het (land)bouwvoertuig, in gebruik vóór 1 januari 2021, te registreren?

  De eigenaar van het (land)bouwvoertuig in gebruik vóór 1 januari 2021dient de registratie zelf te verzorgen.

  Hoe kan een voertuigeigenaar een voertuig in gebruik vóór 1 januari 2021 registreren?

  Registreren, zonder een technische beoordeling kan vanaf 1 januari tot en met 31 december 2021:
  . online middels e-Herkenning of Digid, via www.rdw.nl
  . bij een RDW keuringsstation.

  Is registratie na 31 december 2021 via de website mogelijk?

  Nee, registratie via de website van voertuigen in gebruik vanaf 1 januari 2022 is niet mogelijk onder dezelfde condities als in 2021. Voertuigen komen dan in het reguliere traject, dat wil zeggen goedkeuren op grond van de dan geldende voertuigeisen en de reguliere tarieven. Na 31 december 2021 dient t.b.v. registratie van (land)bouwvoertuigen in gebruik dus een technische beoordeling (schouwing) plaats te vinden met het overleggen van de vereiste certificaten.

  De toegestane maximum rijsnelheid wordt 40 km/u, ik registreer mijn voertuig in de loop van het jaar 2021, mag ik vanaf 1 januari 2021 40 km/u rijden?

  Neen, pas op het moment dat uw voertuig geregistreerd én is voorzien van een kentekenplaat mag u 40 km/u rijden. Ook mag u niet sneller rijden dan de maximumconstructiesnelheid van het voertuig.

  Welke maximumconstructiesnelheid dien ik te registeren bij de conversie (voertuigen in gebruik vóór 1 januari 2021)?

  Dit is de verantwoordelijkheid van de voertuigeigenaar. Een voertuig dat niet eerder is geregistreerd is onbekend bij de RDW en daarmee is ook onbekend of er sinds het op de markt plaatsen wijzigingen zijn aangebracht.

  Voor trekkers dient de maximumconstructiesnelheid te worden geregistreerd, opdat bekend is of het voertuig een maximumconstructiesnelheid heeft van ≤ 40 km/u of > 40 km/u.
  Trekkers met een maximumconstructiesnelheid > 40 km/u kunnen worden uitgezonderd van de apk-plicht bij hoofdzakelijk landbouwgebruik.
  Het gaat dan om voertuigen die voor landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt- of
  visserijdoeleinden worden gebruikt, doch alleen op het grondgebied van de betrokken
  lidstaat en hoofdzakelijk op het terrein waar zulke activiteit plaatsvindt, met inbegrip van
  landwegen, bospaden of akkers. Een dergelijke vrijstelling is afhankelijk van het gebruik van
  het voertuig op dat moment en kan alleen bij staandehouding door de politie worden
  vastgesteld.

  Let op, casus sneller rijden met een trekker dat bij conversie is geregistreerd met een maximumconstructiesnelheid van 40 km/u.
  Stel snelheidsovertreding met 15 km/u; buiten de bebouwde kom = € 100.00
  + overschrijden maximumconstructiesnelheid 11 t/m 15 km = € 140.00
  + motorrijtuig onttrekken aan APK-plicht = € 149.00
  € 389.00
  Alsook het risico van inbeslagname (WOK-status) en herkeuren van het voertuig, alvorens deze weer op de openbare weg mag rijden.

  Let op: een LBTA waarmee sneller kan en wordt gereden dan 25 km/u dient te worden geregistreerd, alsook van een eigen kentekenplaat (geel) te zijn voorzien.

  Kan een trekker-eigenaar zijn huidige trekker laten herkeuren op basis van de maximumconstructiesnelheid, van > 40 km/u naar ≤ 40 km/u?

  Ja, het herkeuren door de RDW betreft een rijproef, ter vaststelling van maximumrijsnelheid 40 km/u. De bijbehorende tarieven 2020 zijn: RDW keuringsstation € 55,00; aan huis zijn de voorrijkosten € 110,00 extra.

  Voor nieuwe landbouwvoertuigen categorieën T, C, R en S gold vanaf 1 januari 2018 een goedkeuringsplicht, dien ik deze te overleggen bij registratie van voertuigen in gebruik vóór 1 januari 2021?

  Neen, voor bestaande voertuigen die administratief worden geregistreerd hoeven geen
  goedkeuringsdocumenten te worden overlegd, wel kan de politie bij het staandehouden van deze voertuigen dit eisen.

  Een LBTA, getrokken aanhanger/werktuig, met een maximumconstructiesnelheid van ≤ 25 km/u en op de markt geplaatst vóór 1 januari 2021 hoeft niet te worden geregistreerd?

  Dit is juist, let op:
  a. indien het kentekenplaat van het trekkende voertuig niet zichtbaar is dient de LBTA te zijn voorzien van een witte volgkentekenplaat;
  b. de combinatie mag niet sneller rijden dan 25 km/u;
  c. LBTA ongeacht de maximumconstructiesnelheid en in gebruik vanaf 1 januari 2021 dient te zijn goedgekeurd, geregistreerd en gekentekend voor het rijden op de openbare weg.

  Welke voertuigkenmerken worden gevraagd bij registratie van (land)bouwvoertuigen in gebruik vóór 1 januari 2021?

  Voertuigkenmerken die bij registratie van (land)bouwvoertuigen in gebruik vóór 1 januari 2021 worden gevraagd. V is Verplicht en F is Facultatief.

    LBT (T en C) MMBS / MM (U en Z) LBTA (R en S)
  Voertuig Identificatie Nummer (VIN)* V V V
  Merk V V V
  Type F F F
  Handelsbenaming V V V
  Voertuigcategorie V V V
  Bouwjaar** V V V
  Maximum constructiesnelheid*** V V V
  Brandstof V V V
  Voertuigomschrijving****     V
  Vermelding grensverkeer-kenteken F F F

   

  VIN*: zonder het voertuig identificatie nummer kunnen voertuigen niet worden geregistreerd, noch kan een kentekenplaat worden verkregen. Ontbreekt het voertuig- identificatie nummer dan kan men deze laten inslaan door de RDW of zelf alsnog laten aanbrengen. Het moet een uniek nummer zijn, en moet aangebracht en zichtbaar zijn op een vast onderdeel van het chassis.

  Bouwjaar**: is alleen het bouwjaar (wxyz) te achterhalen, dan wordt de datum eerste toelating 30.06.wxyz vastgesteld door de RDW.

  Maximumconstructiesnelheid***: <= 40 km/u of > 40 km/u ten behoeve van APK-plicht.

  De maximumconstructiesnelheid wordt nader toegelicht aan het einde van dit hoofdstuk.

  Voertuigomschrijving****: type voertuig; bijvoorbeeld maaidorser, hakselaar, spuitmachine, maaimachine, heftruck, etc.

  De kosten van het administratief registreren en tenaamstellen zijn 18 euro per voertuig.

  Een gele kentekenplaat kost circa 12 euro. Een witte kentekenplaat kost circa 11 euro. De kentekenplaat wordt aangevraagd bij een erkende kentekenplaat fabrikant.

  Hoe handel ik als het kenteken, op de achterzijde, van het trekkende voertuig niet zichtbaar is door een aangekoppelde LBTA met max 25 km/u of een gedragen verwisselbaar uitrustingsstuk?

  Dan dient op de achterzijde van de combinatie een witte kentekenvolgplaat te zijn bevestigd. Het ‘nummer’ van deze zogenaamde volgplaat dient overeen te komen met een kentekenplaat van één van de trekkende voertuigen van het bedrijf, respectievelijk de eigenaar.

  Blijft de ‘oranje afgeknotte driehoek’ verplicht?

  Nee, de kentekenplaat is retro reflecterend en neemt feitelijk de functie van de ‘oranje afgeknotte driehoek’ als herkenningsplaat langzaam rijdend verkeer over. Voor deze voertuigen vervalt de verplichting van de ‘oranje afgeknotte driehoek’ maar deze blijft wel toegestaan.

  4. (Land)bouwvoertuigen uitgezonderd van registratieplicht
  Welke (land)bouwvoertuigen zijn uitgezonderd van de registratie-/kentekenplaatplicht?

  In gebruik vóór 1 januari 2021
  . (Land)bouwvoertuigen die niet op de openbare weg komen.
  . Motorrijtuigen waarvoor de bestuurder geen T-rijbewijs nodig heeft:
  motorrijtuigen met beperkte snelheid of mobiele machines, in transportstand smaller dan 1,30
  meter ingericht voor maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuw ruimen, gladheid bestrijden of
  hondenpoep verzamelen en geen koppeling hebben voor een aanhangwagen
  en heftrucks smaller dan 1,30 meter die niets trekken.
  . Fruittreintjes, smalspoortrekkers i.c.m. aanhangwagentjes in gebruik van 1 juli t/m 30 november.
  . LBTA met een rijsnelheid ≤ 25 km/u.
  . LBTA en een maximum beladen massa ≤ 750 kg.
  . Asfaltfreesmachines, asfaltafwerkmachines en walsen.
  . Meeneemheftrucks.
  . Motorrijtuigen met een maximumconstructiesnelheid ≤ 6 km/u, o.a. hoogwerkers.

  Nieuw, op de markt geplaatst vanaf 1 januari 2021
  . (Land)bouwvoertuigen die niet op de openbare weg komen.
  . Motorrijtuigen waarvoor de bestuurder geen T-rijbewijs nodig heeft:
  motorrijtuigen met beperkte snelheid of mobiele machines, in transportstand smaller dan 1,30
  meter ingericht voor maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuw ruimen, gladheid bestrijden of
  hondenpoep verzamelen en geen koppeling hebben voor een aanhangwagen
  en heftrucks smaller dan 1,30 meter die niets trekken.
  . LBTA en een maximum beladen massa ≤ 750 kg.
  . Asfaltfreesmachines, asfaltafwerkmachines en walsen.
  . Meeneemheftrucks
  . Motorrijtuigen met een maximumconstructiesnelheid ≤ 6 km/u, o.a. hoogwerkers

  5. Ontheffingen op grond van afmetingen en/of aslasten
  Wat zijn maximale toegestane afmetingen en aslasten van (land)bouwvoertuigen op de openbare weg?

  Maximale toegestane afmetingen
  lengte x breedte x hoogte (m)
  T trekker 12,00 x 3,00 (banden) x 4,00
  R transport 12,00 x 3,00 (banden) x 4,00
  S werktuig 12,00 x 3,00 x 4,00
  MMBS/MM 12,00 x 3,00 x 4,00
  NL: Voertuigcombinatie lengte max. 18,75 m

  Maximale toegestane aslasten
  Voertuigcategorie LBTA (R en S)
  10.000 kg per as (5.000 kg per wiel)
  11.500 kg aangedreven as
  13.000 kg pendelas (6.500 kg per as)

  Voertuigcategorie LBT
  10.000 kg per as
  11.500 kg aangedreven as
  18.000 kg maximum 2 assen
  24.000 kg maximum 3 assen
  50.000 kg maximum totaal

  Voertuigcategorie MMBS/MM
  12.000 kg per as (6.000 kg per wiel)
  50.000 kg maximum totaal

  Hoe kan ik ontheffingen verkrijgen voor voertuigen met afmetingen en/of aslasten die de reguliere maxima overschrijden?

  Ontheffingen dienen te worden aangevraagd bij de wegbeheerder zijnde provincie, gemeente of waterschap. De wegbeheerders mogen deze verantwoordelijkheid mandateren aan de RDW. Eén loket ontheffingen bij de RDW zal naar verwachting medio 2023 ingericht zijn.
  Let op:
  a. (Land)bouwvoertuigen die vanwege breedte, hoogte, lengte en/of aslasten over een ontheffing moeten beschikken, dienen voor het rijden op de openbare weg te worden geregistreerd en een kentekenplaat te dragen.
  b. Bij het registeren van (land)bouwvoertuigen, in gebruik vóór 1 januari 2021, dienen de voertuigeigenaren te melden of het betreffende voertuig ontheffing plichtig is.
  c. Bij het registreren van nieuwe (land)bouwvoertuigen, in gebruik vanaf 1 januari 2021, die ontheffing plichtig zijn, wordt dit vermeld op de kentekencard.

  Welke definitie kent de term ‘technische maximum massa’?

  De fabrikant bepaalt de technische maximum massa van een voertuig. Dit is het gewicht van het lege voertuig plus het gewicht van de maximale belading. Technisch gezien mag het voertuig niet zwaarder zijn. De toegestane maximum massa is vaak gelijk aan de technische maximum massa van een voertuig, maar kan ook lager zijn. Wegbeheerders mogen eisen stellen op grond van maximum aslasten op bruggen/viaducten, de weggesteldheid en/of de verkeerssituatie.

  6. Erkenningen ‘handel in gekentekende voertuigen’
  Met welke zaken krijgt een dealer/handelaar/distributeur vanaf 1 januari 2021 te maken die nieuwe of gebruikte land- of bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines, land- of bosbouwaanhangwagens en/of verwisselbare getrokken uitrustingsstukken inkoopt, verkoopt of verhuurd?

  Vanaf 1 januari 2021 kan hij te maken krijgen met erkenningen, bevoegdheden, regelingen en eventueel goedkeuring in het geval van nieuwe voertuigen.

  Wat is een erkenning?

  Een erkenning houdt in dat het bedrijf bepaalde handelingen en diensten namens de RDW mag uitvoeren. De RDW geeft een erkenning af als u aan een aantal vastgestelde eisen voldoet. Aan een erkenning zijn kosten verbonden. Naast aanvraagkosten betaalt u een jaarlijks instandhoudingstarief.
  De tarieven zijn te vinden op:
  https://www.rdw.nl/zakelijk/branches/bedrijven-met-rdw-erkenning/voorwaarden-gebruik-vanerkenning/tarieven-rdw-erkenningen 

  Is een erkenning verplicht?

  Nee, deze is niet verplicht. U heeft zelf de keuze of u een erkenning aanvraagt. Of een erkenning toegevoegde waarde heeft, hangt af van de activiteiten van uw bedrijf. De meeste diensten kunnen ook worden afgenomen via een RDW keuringsstation of kentekenloket.
  Kiest u voor het aanvragen van een erkenning, dan is het van belang deze zo snel mogelijk aan te vragen. Fedecom adviseert de aanvraag vóór 15 november a.s. aan te vragen.

  Mag een bedrijf handelen in niet-gekentekende (land)bouwvoertuigen?

  Nee, handel in niet-gekentekende (land)bouwvoertuigen kan alleen indien deze voertuigen alsnog geregistreerd en gekentekend worden, tenzij deze geen gebruik maken van de openbare weg of onder de uitzonderingen vallen.

  Welke erkenningen/bevoegdheden heeft een regulier dealer/handelsbedrijf nodig?

  Voor een regulier bedrijf dat straks krijgt te maken met gekentekende voertuigen beveelt Fedecom onderstaande erkenningen/bevoegdheden aan.
  . Bedrijfsvoorraad (Dit is de basiserkenning)
  . Tenaamstellen Voertuigen (TV)
  . Handelaarskentekenplaatregeling
  Vul aantal in, aanbevolen wordt:
  . Land- of bosbouwtrekkers, mobiele machines en motorrijtuigen met beperkte
  snelheid
  . Opleggers / Aanhangwagens

  De overige erkenningen/bevoegdheden zijn relatief bedrijfsspecifiek en kunnen op een later tijdstip alsnog worden aangevraagd.

  Welke voorwaarden gelden voor het verkrijgen van de RDW ‘Erkenning Bedrijfsvoorraad’?

  De voorwaarden voor het verkrijgen van de ‘Erkenning Bedrijfsvoorraad’ van de RDW zijn:
  • Uw bedrijf staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel (KvK) met een bedrijfsomschrijving als ‘ bedrijfsmatig en in opdracht van derden voertuigen herstellen of bewerken;
  • U beschikt over een bedrijfslocatie waar u de voertuigen uit uw bedrijfsvoorraad kunt stallen;
  • Op uw bedrijfsadres is een afsluitbare voorziening (kluis) aanwezig voor het opbergen van RDW-documenten;
  • Benodigd is een computer met toegang tot internet;
  • Onderdeel van het verkrijgen van erkenningen, bevoegdheden en regelingen is een bedrijfsbezoek.

  Kan mijn bedrijf een bevoegdheid ‘Versnelde inschrijving’ aanvragen

  Met de bevoegdheid ‘Versnelde Inschrijving’ (VI) kan een bedrijf nieuwe voertuigen inschrijven zonder onderzoek en/of controle van de belastingafdracht. Uw bedrijf moet hiervoor wel in het bezit zijn van een RDW-erkenning bedrijfsvoorraad.
  Voor (land)bouwvoertuigen kan men geen versnelde inschrijving aanvragen.

  Het bedrijf kent meerdere vestigingen waar gekentekende voertuigen zullen staan, dien ik erkenning bedrijfsvoorraad aan te vragen voor elke vestiging?

  Een bedrijf met meerdere (neven)vestigingen kan voertuigen die in de bedrijfsvoorraad staan van de hoofdvestiging stallen op de (neven)vestigingen. De (neven)vestigingen zijn dan stallingslocaties. Mocht een toezichthouder vragen naar de voertuigen dan moet bekend zijn waar de voertuigen zijn gestald en de toezichthouder kan de voertuigen op de locaties gaan controleren.
  Specifieke punten van aandacht zijn:
  a. Wordt met een voertuig in de bedrijfsvoorraad van de hoofdvestiging gereden op de weg dan moet het voertuig voorzien zijn van een handelaarskentekenplaat dat verstrekt is aan de hoofdvestiging. De handelaarskentekenplaatplaten en het handelaarskentekenplaatbewijs moeten bij geen gebruik op de hoofdvestiging aanwezig zijn (de handelaarskentekenplaatplaten moeten in de afsluitbare voorziening liggen). De toezichthouder zal dit controleren. Dit houdt in dat als er wordt gereden met een voertuig uit de bedrijfsvoorraad dat elders is gestald, er kort daarvoor de handelaarskentekenplaat en het handelaarskentekenplaatbewijs gehaald moeten worden en dat ze daarna gelijk terug moeten.
  b. Wanneer een voertuig uit de bedrijfsvoorraad dat elders staat op naam wordt gezet via de bevoegdheid Tenaamstellen Voertuigbedrijf (TV), dan kan dit alleen via de hoofdvestiging. Het tenaamstellen via de bevoegdheid (TV) mag alleen plaatsvinden op het bedrijfsadres van de vestiging waaraan de bevoegdheid is afgegeven.
  c. Wanneer voor nevenvestigingen (als nevenvestigingen geregistreerd bij de Kamer van Koophandel) de erkenning bedrijfsvoorraad en bijbehorende bevoegdheden worden aangevraagd, dan krijgen de vestigingen een zogenaamde deelerkenning.

   

  Het bedrijf kent meerdere vestigingen waar gekentekende voertuigen zullen staan, de hoofdvestiging heeft de bevoegdheid tenaamstellen, kan dan de hoofdvestiging dit regelen voor alle vestigingen?

  Dat kan, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. De bevoegdheid Tenaamstellen Voertuig (TV) bedrijf kan alleen gebruikt worden voor voertuigen die bij de RDW geregistreerd staan als bedrijfsvoorraad van het bedrijf waaraan de bevoegdheid TV is afgegeven. En het tenaamstellen mag alleen plaatsvinden op het bedrijfsadres van het bedrijf waaraan de bevoegdheid is afgegeven (de hoofdvestiging). Voor de voorwaarden voor het proces tenaamstellen zie: https://www.rdw.nl/zakelijk/branches/bedrijven-met-rdw-erkenning/op-naam-zetten-vrijwaren/handleiding-tenaamstellen-bevoegdheid-tv

  Waarvoor kan het handelaarskenteken worden gebruikt?

  Het handelaarskenteken mag alleen door u of een door u aangewezen persoon worden gebruikt. Als u met het handelaarskenteken rijdt, moet u altijd het originele handelaarskentekenbewijs, de handelaarskentekencard bij u hebben. Het gebruik van het handelaarskentekenplaat moet direct verband houden met de door uw bedrijf opgegeven bedrijfsactiviteiten. Dus niet voor uitleendoeleinden. Met dit kentekenplaat kunt u rijden met voertuigen uit uw bedrijfsvoorraad of voertuigen die u bewerkt of herstelt. Als iemand een proefrit wil maken met een voertuig uit uw bedrijfsvoorraad, dan kunt u hiervoor gebruik maken van het handelaarskenteken.

  U mag het handelaarskenteken alleen in Nederland gebruiken. Er zijn 3 landen waar het gebruik ook is toegestaan, maar met beperkingen:
  • In België en Luxemburg: uitsluitend voor het afleveren of ophalen van een voertuig voor koop en verkoop van het voertuig. Dus niet voor een proefrit.
  • In Duitsland: alleen bedrijfsauto’s mogen met een Nederlands handelaarskenteken in Duitsland rijden. Deze bedrijfsauto’s mogen daar alleen rijden in verband met opbouw, ombouw of herstelwerkzaamheden die daarmee te maken hebben. U moet een schriftelijke bevestiging van de werkplaats bij u hebben waarmee u dit kunt aantonen.

  Kan het handelaarskenteken ook worden gebruikt voor demonstratie- en verhuurvoertuigen?

  Het gebruik van het handelaarskenteken op demonstratie- en verhuurvoertuigen is niet toegestaan. Het handelaarskenteken mag uitsluitend worden gebruikt voor een proefrit (van handelaarslocatie A naar A) of onderhoudsrit (van voertuigeigenaar naar onderhoudslocatie en vice versa).

  Kan ik de erkenning trekker-APK aanvragen?

  Nee, het aanvragen van de trekker-APK erkenning is op dit moment nog niet mogelijk. RDW meldt  dat dit mogelijk zijn vanaf 1 februari 2021. Nadere berichtgeving volgt.

   

  Welke onderdelen kent de Erkenning keuringsbevoegdheid APK?

  De regeling Erkenning en keuringsbevoegdheid APK kent de volgende onderscheidende onderdelen:
  • Erkenning APK 3;
  • Erkenninghouder / keuringsinstelling;
  • Inrichting / keuringsplaats;
  • Keurmeester: degene aan wie de bevoegdheid is verleend voertuigen aan een keuring te
  onderwerpen als bedoeld in artikel 85a van de wet RVV 1990. Met een opleidingsniveau 3+ en
  ten minste drie jaar gedocumenteerde ervaring, als voorwaarde voor deelname examen APK 3;
  de examinering keurmeester APK 3 geschiedt bij IBKI Nieuwegein;
  • Administratie.

  Welk tarieven kent RDW voor erkenningen, bevoegdheden en regelingen?

  De tarieven (2020) behorende bij de trekker APK (APK 3) zijn:
  • APK Erkenning, 1ste aanvraag: € 384,50
  • Instandhouding erkenning APK: € 187,70
  • APK 3, keuringstarief RDW: € 118,00 (het keuringstarief is vrij aan de markt.)
  Voor de tarieven van de RDW, zie https://www.rdw.nl/zakelijk/branches/startendevoertuigbedrijven/voorwaarden-en-gebruik-van-een-erkenning/tarieven-rdw-erkenningen

  Waar vind ik aanvullende algemene informatie over de APK?

  Voor aanvullende algemene informatie over de APK zie: https://wetten.overheid.nl/BWBR0025735/2018-05-20

  7. Goedkeuringstraject (land)bouwvoertuigen
  Met welke processen en begrippen krijgen fabrikanten en importeurs mogelijk te maken?

  Fabrikanten en importeurs krijgen mogelijk met onderstaande processen en begrippen te maken.
  • Conformiteit van Productie
  • Typegoedkeuring
  • Nationale kleine serie typegoedkeuring
  • Certificaat van Overeenstemming
  • Individuele Goedkeuring
  • Individueel Goedkeuringscertificaat

  Goedkeuring
  Een voertuig dat voor het eerst in Nederland wordt ingeschreven, moet een goedkeuring hebben waarmee wordt aangetoond dat aan de technische voorschriften wordt voldaan. Er zijn drie soorten goedkeuringen:
  • Europese typegoedkeuring. Deze is geldig voor registratie in alle Europese lidstaten en
  de lidstaten van de Europese Vrijhandels Associatie (Noorwegen, IJsland, Liechtenstein
  en Zwitserland). Europese typegoedkeuring is niet mogelijk voor mobiele machines.
  • Nationale kleine serie typegoedkeuring. Deze is alleen geldig voor registratie in
  Nederland. Deze vorm van typegoedkeuring is niet mogelijk voor mobiele machines.
  • Individuele goedkeuring (voor één voertuig). Deze vorm van goedkeuring is alleen
  geldig voor registratie in Nederland.

  Voorwaarde voor het verkrijgen van een Europese typegoedkeuring of een nationale kleine serie typegoedkeuring is dat een fabrikant moet aantonen dat de voertuigen, systemen en onderdelen die hij in serie produceert in overeenstemming zijn met het goedgekeurde type. Deze procedure wordt Conformiteit van Productie (CoP) genoemd.
  Naast een typegoedkeuring voor een voertuig is het ook mogelijk om een typegoedkeuring aan te vragen voor één van de deelonderwerpen van een voertuig (bijvoorbeeld het remsysteem of een onderrijbeveiliging/stootbalk).
  Een voertuig dat geen (of een gedeeltelijke) typegoedkeuring heeft, kan voor registratie alleen individueel door de RDW worden goedgekeurd. Voor mobiele machines is het in Nederland niet mogelijk om een typegoedkeuring te krijgen. Er is namelijk nog geen regelgeving die hierin voorziet voor deze categorie voertuigen. Mobiele machines kunnen op dit moment in Nederland alleen individueel worden goedgekeurd.

  Certificaat van Overeenstemming en Individueel Goedkeuringscertificaat
  Bij elk voertuig dat is gebouwd volgens een Europese typegoedkeuring of een nationale kleine serie typegoedkeuring is de fabrikant verplicht om een Certificaat van Overeenstemming (CvO) te verstrekken. Een voertuig dat is getest en voldoet aan de eisen voor individuele goedkeuring krijgt een Individueel Goedkeuringscertificaat (IGC) van de RDW. Een CvO of IGC is nodig om een voertuig in het kentekenregister in te schrijven. Die eis geldt voor elk voertuig dat na 1 januari 2021 in gebruik wordt genomen. Wanneer een voertuig eerder is geregistreerd in een andere Europese lidstaat of één van de lidstaten van de Europese Vrijhandels Associatie zal de goedkeuring die de basis was voor die registratie worden beoordeeld.

  Op welke wijze worden nieuwe voertuigen, respectievelijk import, ingeschreven in het nationaal register?

  Dit is een bevoegdheid van de RDW, op grond van de voertuigdocumenten (identificatie) en fysieke controle van de technische voorschriften op locatie of bij een RDW keuringsstation.

  Waar vind ik meer informatie?

  Meer informatie over:
  • het proces of aanvragen van een goedkeuring
  • het CoP-proces
  vindt u op www.rdw.nl onder ‘fabrikant en importeur’.

  8. 40km/u en APK
  Welke impact heeft de maximumrijsnelheid 40 km/u op de technische eisen?

  Met het verhogen van de toegestane maximumrijsnelheid van 25 km/u naar 40 km/u in combinatie met de Europese Verordening EU 167/2013 is het realistisch dat de veiligheidseisen worden bijgesteld. Dit betekent dat in de Regeling voertuigen de permanente eisen worden gewijzigd, alsook dat de permanente eisen worden gerelateerd aan de datum eerste toelating (DET) op de markt. Een specifiek kernpunt in deze Verordening betreft de remmen, waaronder hogere eisen aan de remvertraging en gerelateerd aan de maximum beladen massa van een LBTA van meer dan 8.000 kg een dubbelleiding remsysteem. Andere kernpunten betreffen koppelingen, verlichting en markeringen.

  Welke (land)bouwvoertuigen mogen max 40 km/u rijden?

  Maximaal 40 km/u rijden mag indien LBT, MMBS en LBTA zijn geregistreerd en voorzien van een gele kentekenplaat. LBT en MMBS die zijn geregistreerd en (nog) niet zijn voorzien van een gele kentekenplaat mogen maximaal 25 km/u rijden. Ook een LBTA, welke niet is geregistreerd en voorzien van een zogenaamde witte kentekenvolgplaat mag maximaal 25 km/u rijden.
  Let op, voertuigen mogen nooit sneller rijden dan hun zogenaamde maximumconstructiesnelheid, dit om de verkeersveiligheid te waarborgen.

  Voor welke land- of bosbouwtrekkers geldt de APK-plicht?

  Deze geldt vanaf 1 mei 2021 voor land- of bosbouwtrekkers op wielen met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/u.

  Uitgezonderd zijn trekkers die voor landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt- of visserijdoeleinden worden gebruikt, doch alleen op het grondgebied van de betrokken lidstaat en hoofdzakelijk op het terrein waar zulke activiteit plaatsvindt, met inbegrip van landwegen, bospaden of akkers. Een dergelijke vrijstelling is afhankelijk van het gebruik van het voertuig op dat moment en kan alleen bij staandehouding door de politie worden vastgesteld.

  Wordt de trekker eigenaar opgeroepen voor de APK keuring?

  Nee, daar het gebruik niet geregistreerd staat in het RDW register, is de trekker eigenaar zelf verantwoordelijk voor het tijdig laten uitvoeren van de APK keuring. Voor de trekkers in gebruik vóór 1 januari 2021 zal een schema worden opgesteld en gepubliceerd op basis van een ingroeiscenario en het overgangsrecht.

  Hoe frequent dient mijn trekker op wielen te worden aangeboden voor de trekker APK?

  De frequentie is 4-2-2-2, d.w.z. nieuw na 4 jaar in gebruik, aansluitend elke 2 jaar.

  Kunnen trekkers, vrijgesteld van de APK, gebruik maken van de openbare weg om naar en van het mechanisatiebedrijf te rijden voor onderhoud/reparatie?

  Ja, het gebruik is maatgevend en onderhoud is onderdeel van reguliere gebruik.

  Kan ik een trekker-APK laten uitvoeren door mijn dealer?

  Het uitvoeren van periodieke APK’s is in Nederland een vrije markt. Het is de keuze van elk bedrijf of het een RDW erkenning keuringstation trekker-APK wil verkrijgen. Indien uw dealer dit niet uitvoert ben u vrij om dit door derden of de RDW te laten uitvoeren.

  Welke keuringspunten betreffende veiligheid en milieu kent de trekker-APK?

  De concept keuringspunten zijn:
  • Constructie algemeen
  • Registratie tellerstanden, uren
  • Remtest, zelfregistrerende remvertragingsmeter
  • Dimlampafstelling
  • Bandenprofieldiepte
  • Hydrauliek-/druklucht remsysteem

  Wat zijn de verwachte kosten van een trekker-APK?

  In de NL systematiek kunnen bedrijven een RDW erkenning apk keuringsstation verkrijgen en mogen hun eigen tarief stellen. In de nota die de minister aan de Tweede Kamer heeft gezonden staat vermeld dat het tarief van een RDW keuringsstation gelijk zal worden gesteld aan het tarief van een APK 1, voertuigen met maximum toegestane massa van meer dan 3.500 kg, het RDW tarief 2020 is
  € 118.

  Geldt voor oldtimers ook de APK-plicht?

  De APK-plicht vervalt bij een voertuig-leeftijd (Datum Eerste Toelating (DET) in het RDW register) van 50 jaar en ouder.

  Op welke wijze kan ons bedrijf een erkenning keuringsstation trekker-APK trekker (APK 3) aanvragen?

  Op dit moment is het (helaas) nog niet mogelijk om een aanvraag voor keuringsstation APK 3 in te dienen. Naar verwachting zal dit mogelijk zijn vanaf 1 februari 2021. Nadere berichtgeving volgt.

  Het uitvoeren van APK 3 keuringen dient te geschieden door gecertificeerde keurmeesters. Op welke wijze kunnen aspirant keurmeesters zich kwalificeren, respectievelijk zich hierop voorbereiden?

  De examinering keurmeester APK 3 geschiedt door en bij IBKI Nieuwegein.

  Een opleiding/training volgen is niet vereist. Wel worden in de markt opleidingen/trainingen aangeboden, dit is een vrije markt. Een aanbieder is AeresTech Ede.

  Let op: er gelden voorwaarden om te mogen deelnemen aan het examen APK 3, alsook een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

  9. Verwijzingen
  Waar kan ik meer informatie vinden?